Control d'inversions

El principi de lliure circulació de capitals i les excepcions al mateix, entre les quals es recull el dret dels Estats membres a adoptar mesures per raons de seguretat o ordre públics, s'estableixen en els articles 63 a 66 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

En 2017, la Comissió Europea va proposar l'adopció d'un marc comunitari que permetés el control de la inversió estrangera directa per part dels Estats membres, per trobar un equilibri entre l'obertura general de la UE als fluxos d'inversió estrangera directa i la defensa dels interessos essencials de la UE.

Com a resultat, es va aprovar el Reglament UE 2019/452, de 19 de març de 2019, per al control de les inversions estrangeres directes en la Unió, que va establir un marc per al control de la inversió estrangera directa per motius de seguretat o ordre públic, en línia amb els instruments de control que han engegat la majoria dels països de l'OCDE.

El Reglament (UE) 2019/452, preveu que els Estats membres puguin avaluar els riscos per canvis significatius en l'estructura de propietat d'una empresa, o en les característiques clau dels inversors estrangers, i orienta l'aplicació del control d'inversions, en oferir una llista no exhaustiva de factors que poden tenir-se en compte per determinar si una inversió estrangera directa pot afectar a la seguretat o l'ordre públic, i establir un mecanisme de cooperació entre Estats membres per afavorir l'eficàcia del control d'inversions. A més, disposa l'elaboració d'un Informe Anual sobre l'aplicació del Reglament, per part de la Comissió Europea.

A Espanya, des de la seva introducció en 2020, el control de les inversions exteriors es regula en l'article 7 bis de la Llei 19/2003, de 4 de juliol [PDF], sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior, la Disposició Transitòria Segona del Reial decret-llei 11/2020, de 31 de març [PDF], pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front al Covid-19, la Disposició Transitòria Única del Reial decret-llei 34/2020, de 17 novembre [PDF], de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària, i, el Reial decret 664/1999, de 23 d'abril, sobre inversions exteriors.

La normativa disposa la necessitat d'obtenir autorització administrativa prèvia per a una sèrie d'inversions estrangeres directes a Espanya que es considera que afecten a l'ordre públic, la seguretat pública o a la salut pública, sempre que es tracti d'operacions:

  • que es realitzin, en última instància, per residents de països de fora de la Unió Europea i l'Associació Europea de Lliure Comerç, i impliquin que la inversora passada a ostentar una participació igual o superior al 10 per 100 del capital social d'una societat espanyola o part de la mateixa, o adquireixi el control sobre aquesta, i,
  • en les quals l'objecte de la inversió o l'inversor incorrin en certs supòsits:
    • que l'objecte de la inversió operi en una sèrie d'àmbits que es detallen a l'apartat 2 de l'article 7bis de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, entre els quals s'inclouen les infraestructures crítiques, les tecnologies crítiques i de doble ús, el subministrament d'insumos fonamentals, aquells amb accés a informació sensible i els mitjans de comunicació.
    • que l'inversor estranger reuneixi certes característiques. Per exemple, que estigui controlat directa o indirectament pel govern d'un tercer país o es constati que existeix un risc greu que exerceixi activitats delictives o il·legals, que afectin a la seguretat pública, ordre públic o salut pública a Espanya, tal com assenyala l'apartat 3 de l'article 7bis.
  • I que el seu muntant superi 1 milió d'euros.

Així mateix, en aplicació de la DTU del Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, també se sotmetran a autorització les inversions de residents en països de la Unió Europea o l'Associació Europea de Lliure Comerç quan el seu valor superi els 500 milions d'euros o es dirigeixin a empreses cotitzades a Espanya, sempre que inverteixin en algun dels àmbits contemplats per l'apartat 2 de l'article 7bis de la Llei 19/2003, de 4 de juliol.

Per a sol·licitar les autoritzacions d'inversió, s'emplenarà el Formulari per al procediment d'escrutini d'Inversions Estrangeres [DOCX] [89 Kb] i es remetrà a la seu electrònica. També es pot consultar si una operació d'inversió ha de sotmetre's a control d'inversions a través del mateix formulari i en la mateixa seu electrònica.

La realització d'inversions estrangeres a Espanya sense autorització, en cas que sigui preceptiva, o amb incompliment de les condicions establertes en aquesta, tindrà consideració d'infracció molt greu, a l'efecte de l'aplicació del règim sancionador previst en el Capítol II de la Llei 19/2003, de 4 de juliol.

Estaran sotmeses al seu règim propi i requeriran també de l'obtenció d'autorització administrativa prèvia:

Les dades agregades d'operacions subjectes a control d'inversions en 2020 i en 2021 poden consultar-se aquí:

Actualment, s'està tramitant un nou projecte de Reial decret d'Inversions Exteriors que reemplaçarà a l'encara vigent Reial decret 664/1999, de 23 d'abril, per a millorar la qualitat i comparabilitat internacional de les estadístiques, reduir les càrregues administratives per a l'inversor, i, en particular, especificar amb major precisió els supòsits de suspensió del règim d'inversions estrangeres i el seu procediment d'autorització.

Per a més informació, es recomana consultar el detall de la normativa aplicable. Aquest text no té valor normatiu.

¡Contacta con Nosotros!

Formulario de Contacto