Control de investimentos

O principio de libre circulación de capitais e as excepcións ao mesmo, entre as que se recolle o dereito dos Estados membros a adoptar medidas por razóns de seguridade ou orde públicos, establécense nos artigos 63 a 66 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea.

En 2017, a Comisión Europea propuxo a adopción dun marco comunitario que permitise o control do investimento estranxeiro directo por parte dos Estados membros, para atopar un equilibrio entre a apertura xeral da UE aos fluxos de investimento estranxeiro directo e a defensa dos intereses esenciais da UE.

Como resultado, aprobouse o Regulamento UE 2019/452, do 19 de marzo de 2019, para o control dos investimentos estranxeiros directos na Unión, que estableceu un marco para o control do investimento estranxeiro directo por motivos de seguridade ou orde público, en liña cos instrumentos de control que puxeron en marcha a maioría dos países da OCDE.

O Regulamento (UE) 2019/452, prevé que os Estados membros poidan avaliar os riscos por cambios significativos na estrutura de propiedade dunha empresa, ou na características clave dos investidores estranxeiros, e orienta a aplicación do control de investimentos, ao ofrecer unha lista non exhaustiva de factores que poden terse en conta para determinar se un investimento estranxeiro directo pode afectar á seguridade ou a orde pública, e establecer un mecanismo de cooperación entre Estados membros para favorecer a eficacia do control de investimentos. Ademais, dispón a elaboración dun Informe Anual sobre a aplicación do Regulamento, por parte da Comisión Europea.

En España, desde a súa introdución en 2020, o control dos investimentos exteriores regúlase no artigo 7 bis da Lei 19/2003, do 4 de xullo [PDF], sobre réxime xurídico dos movementos de capitais e das transaccións económicas co exterior, a Disposición Transitoria Segunda da Real Decreto-lei 11/2020, do 31 de marzo [PDF], polo que se adoptan medidas urxentes complementarias no ámbito social e económico para facer fronte ao COVID-19, a Disposición Transitoria Única da Real Decreto-lei 34/2020, de 17 novembro [PDF], de medidas urxentes de apoio á solvencia empresarial e ao sector enerxético, e en materia tributaria, e, o Real Decreto 664/1999, do 23 de abril, sobre investimentos exteriores.

A normativa dispón a necesidade de obter autorización administrativa previa para unha serie de investimentos estranxeiros directos en España que se considera que afectan a orde público, a seguridade pública ou á saúde pública, a condición de que se trate de operacións:

  • que se realicen, en última instancia, por residentes de países de fóra da Unión Europea e a Asociación Europea de Libre Comercio, e impliquen que o investidor pase a ostentar unha participación igual ou superior ao 10 por 100 do capital social dunha sociedade española ou parte da mesma, ou adquira o control sobre esta, e,
  • nas que o obxecto do investimento ou o investidor incorran en certos supostos:
    • que o obxecto do investimento opere nunha serie de ámbitos que se detallan no apartado 2 do artigo 7bis da Lei 19/2003, do 4 de xullo, entre os que se inclúen as infraestruturas críticas, as tecnoloxías críticas e de dobre uso, a subministración de insumos fundamentais, aqueles con acceso a información sensible e os medios de comunicación.
    • que o investidor estranxeiro reúna certas características. Por exemplo, que estea controlado directa ou indirectamente polo goberno dun terceiro país ou se constate que existe un risco grave de que exerza actividades delituosas ou ilegais, que afecten á seguridade pública, orde pública ou saúde pública en España, tal e como sinala o apartado 3 do artigo 7bis.
  • E cuxo montante supere 1 millón de euros.

Así mesmo, en aplicación da DTU da Real Decreto-lei 34/2020, do 17 de novembro, tamén se someterán a autorización os investimentos de residentes en países da Unión Europea ou a Asociación Europea de Libre Comercio cando o seu valor supere os 500 millóns de euros ou se dirixan a empresas cotizadas en España, sempre que invistan nalgún dos ámbitos contemplados polo apartado 2 do artigo 7bis da Lei 19/2003, do 4 de xullo.

Para solicitar as autorizacións de investimento, encherase o Formulario para o procedemento de escrutinio de Investimentos Estranxeiros [DOCX] [89 Kb] e remitirase á sede electrónica. Tamén se pode consultar se unha operación de investimento debe someterse a control de investimentos a través do mesmo formulario e na mesma sede electrónica.

A realización de investimentos estranxeiros en España sen autorización, no caso de que sexa preceptiva, ou con incumprimento das condicións establecidas na mesma, terá consideración de infracción moi grave, a efectos da aplicación do réxime sancionador previsto no Capítulo II da Lei 19/2003, do 4 de xullo.

Estarán sometidas ao seu réxime propio e requirirán tamén da obtención de autorización administrativa previa:

Os datos agregados de operacións suxeitas a control de investimentos en 2020 e en 2021 poden consultarse aquí:

Actualmente, está a tramitarse un novo proxecto de Real Decreto de Investimentos Exteriores que substituirá ao aínda vixente Real Decreto 664/1999, do 23 de abril, para mellorar a calidade e comparabilidad internacional das estatísticas, reducir as cargas administrativas para o investidor, e, en particular, especificar con maior precisión os supostos de suspensión do réxime de investimentos estranxeiros e o seu procedemento de autorización.

Para máis información, recoméndase consultar o detalle da normativa aplicable. Este texto non ten valor normativo.

¡Contacta con Nosotros!

Formulario de Contacto