Reconeixement d'associacions d'exportadors

Ajudes, Subvencions i Premis Reconeixement d'Associacions d'Exportadors

Introducció

La concessió del reconeixement com a entitat col·laboradora de la Secretaria d'Estat de Comerç, a les associacions i federacions d'exportadors, pretén establir un marc de col·laboració durador entre aquestes entitats i aquesta Secretaria d'Estat, que permeti una informació més fluïda entre aquesta i els diferents sectors exportadors. El reconeixement està obert a tota entitat amb una representativitat exportadora majoritària o substancial d'un determinat sector exportador (que ha de ser a més rellevant en el nostre comerç exterior) i que estigui disposada a assumir les obligacions derivades d'aquest reconeixement.

Els requisits bàsics, la documentació a aportar i els terminis per a aquest reconeixement s'especifiquen en l'Ordre del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç, Ordre ITC/3690/2005 de 22 de novembre i la seva modificació, Ordre ITC /577/2007 de 6 de març; no obstant això, es detallen a continuació.

Requisits per al reconeixement d'associacions o federacions d'Exportadors

Les associacions i federacions que compleixin els requisits establerts en l'Ordre Ministerial ITC/3690/2005 de 22 de novembre i que a continuació s'especifiquen, seran reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d'Estat de Comerç, mitjançant Resolució de la pròpia Secretaria:

 1. Que la xifra d'exportació dels últims tres anys del conjunt dels seus associats sigui majoritària de l'exportació total de cada sector o es consideri substancialment representativa de l'exportació del mateix.

  Que la xifra d'exportació dels últims tres anys del conjunt dels seus associats sigui majoritària de l'exportació total de cada sector o es consideri substancialment representativa de l'exportació del mateix.

  En el cas de les Associacions/Federacions d'Exportadors de Serveis podran comptabilitzar-se com a exportacions:

  • El subministrament de serveis a un altre país des d'Espanya.
  • El consum de serveis al nostre país per part d'agents estrangers.
  • La prestació de serveis a partir de filials i sucursals en un país tercer.
  • La prestació de serveis a través de la presència de persones físiques a un altre país.

  Es considerarà que el volum d'exportació sigui significatiu en cadascun dels últims tres anys dins de l'exportació total del sector o bé dins de l'exportació total de serveis.

  Per comptabilitzar les prestacions relatives a la lletra c) s'admetran estadístiques corresponents tant a l'activitat de filials o sucursals com el seu volum de negoci, el valor afegit generat o les dades de reemborsament de beneficis. En cas de no comptar amb aquestes dades, es podrà indicar el volum net de les inversions realitzades en l'exterior amb l'objectiu de prestar el servei.

  Per comptabilitzar les prestacions corresponents a la lletra d) s'admetran els ingressos obtinguts per la prestació del servei o bé el volum de les remuneracions de les persones desplaçades al país per a la prestació del servei.

 2. Que el sector al que pertanyen tingui caràcter homogeni a l'efecte d'ordenació comercial, entitat econòmica i representació en el comerç exterior espanyol.

  Les Associacions d'Exportadors de Serveis i, si escau, les Federacions podran estar constituïdes per a qualsevol sector de serveis que tingui un caràcter clarament diferenciat d'altres sectors i demostri tenir rellevància per a l'exportació i la política comercial espanyola. El caràcter diferenciat del sector haurà de ser justificat a través de la documentació que es remeti a l'Administració al moment en què se sol·liciti el reconeixement”.

 3. Que operin en tot el territori d'Espanya i que els seus associats, conformement als Estatuts d'aquelles, procedeixin de qualsevol part del territori espanyol.

 4. Que assumeixin el compromís de col·laborar amb l'Administració en les actuacions del sector en l'exterior i en el subministrament d'informació a la mateixa sobre la situació econòmica i els problemes que afecten al sector, tant al mercat interior com en l'exterior.

 5. Que desenvolupin activitats de promoció exterior.

 6. Que participin en els organismes consultius nacionals i internacionals que afectin a l'activitat del sector.

Excepte circumstàncies excepcionals, només es reconeixerà a una entitat per sector tenint prioritat aquella la xifra de la qual d'exportació en els últims tres anys sigui superior, en els termes expressats a l'apartat 1 d'aquesta disposició. En el cas de les Associacions/Federacions Exportadores de Serveis tindran prioritat les que per les característiques dels seus associats tinguin major rellevància per a la política comercial espanyola.

Sol·licitud de reconeixement i documentació que ha d'acompanyar-la

La presentació de la sol·licitud de reconeixement haurà de realitzar-se per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, mitjançant signatura electrònica reconeguda, triant en el llistat de procediments electrònics disponibles, el corresponent a “Reconeixement d'Associacions o Federacions d'Exportadors com a entitats col·laboradores amb l'Administració"

A aquesta sol·licitud s'annexaran telemàticament els documents que, en aquesta adreça, en concret en l'apartat “Informació d'ajuda per a totes les maneres d'accés”, s'especifiquen.

Terminis per a la sol·licitud de reconeixement

La presentació de la sol·licitud de reconeixement com a Entitat Col·laboradora s'efectuarà en el període comprès entre l'1 de Juny i el 31 de Julio de cada any.

El reconeixement haurà d'efectuar-se en el termini de sis mesos des de la data en què la sol·licitud hagi tingut entrada en el Registre Electrònic del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Si en aquest període de temps no s'hagués notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entendrà benvolguda. La resolució es publicarà en el BOE i esgotarà la via administrativa.

Després d'obtingut el reconeixement
 1. Sol·licitud de contribució financera.

  L'Associació queda facultada per optar al règim d'ajudes previstes en l'Ordre Ministerial ITC/3690/2005 de 22 de novembre. Anualment es publicarà en el BOE la resolució per la qual s'aprova la convocatòria per a la concessió d'ajudes per a l'exercici corresponent i en la qual es determinarà el termini per a la presentació de sol·licituds.

  El procediment a seguir seria el següent: si una Associació ha estat reconeguda en qualsevol dels dos últims mesos d'un any determinat (solen ser els mesos en què es decideixen els reconeixements) procedirà a sol·licitar la concessió de fons en la primera convocatòria d'ajudes que es publiqui a l'any següent.

  La sol·licitud de subvenció seguirà els mateixos tràmits establerts per a les associacions/federacions ja reconegudes, que es recullen a l'apartat corresponent a “Subvencions a les associacions reconegudes” d'aquesta pàgina web.

 2. Justificació de l'ocupació dels fons.

  Se seguirà el mateix tràmit que per a les Associacions d'exportadors ja reconegudes, que s'indica a l'apartat corresponent a “Subvencions a les associacions reconegudes” d'aquesta pàgina web.

Llistat d'associacions/federacions reconegudes

Relació d'associacions i federacions d'exportadors reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d'Estat de Comerç, en virtut del règim de col·laboració establert en l'Ordre Ministerial ITC/3690/2005 de 22 de novembre (BOE de 29).

Llista d'associacions agroalimentàries, industrials i de serveis