Recoñecemento de asociacións de exportadores

Axudas, Subvencións e Premios Recoñecemento de Asociacións de Exportadores

Introdución

A concesión do recoñecemento como entidade colaboradora da Secretaría de Estado de Comercio, ás asociacións e federacións de exportadores, pretende establecer un marco de colaboración duradeiro entre as este entidades e esta Secretaría de Estado, que permita unha información máis fluída entre esta e os distintos sectores exportadores. O recoñecemento está aberto a toda entidade cunha representatividade exportadora maioritaria ou substancial dun determinado sector exportador (que ha de ser ademais relevante no noso comercio exterior) e que estea disposta a asumir as obrigas derivadas deste recoñecemento.

Os requisitos básicos, a documentación a achegar e os prazos para este recoñecemento especifícanse na Orde do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio, Orde ITC/3690/2005 do 22 de novembro e a súa modificación, Orde ITC /577/2007 do 6 de marzo; no entanto, detállanse a seguir.

Requisitos para o recoñecemento de asociacións ou federacións de Exportadores

As asociacións e federacións que cumpran os requisitos establecidos na Orde Ministerial ITC/3690/2005 do 22 de novembro e que a seguir se especifican, serán recoñecidas como entidades colaboradoras da Secretaría de Estado de Comercio, mediante Resolución da propia Secretaría:

 1. Que a cifra de exportación do últimos tres anos do conxunto dos seus asociados sexa maioritaria da exportación total de cada sector ou se considere substancialmente representativa da exportación do mesmo.

  Que a cifra de exportación do últimos tres anos do conxunto dos seus asociados sexa maioritaria da exportación total de cada sector ou se considere substancialmente representativa da exportación do mesmo.

  No caso das Asociacións/Federacións de Exportadores de Servizos poderán contabilizarse como exportacións:

  • A subministración de servizos a outro país desde España.
  • O consumo de servizos no noso país por parte de axentes estranxeiros.
  • A prestación de servizos a partir de filiais e sucursais nun país terceiro.
  • A prestación de servizos a través da presenza de persoas físicas noutro país.

  Considerarase que o volume de exportación sexa significativo en cada un do últimos tres anos dentro da exportación total do sector ou ben dentro da exportación total de servizos.

  Para contabilizar as prestacións relativas á letra c) admitiranse estatísticas correspondentes tanto á actividade de filiais ou sucursais como o seu volume de negocio, o valor engadido xerado ou os datos de reembolso de beneficios. En caso de non contar con estes datos, poderase indicar o volume neto dos investimentos realizados no exterior co obxectivo de prestar o servizo.

  Para contabilizar as prestacións correspondentes á letra d) admitiranse os ingresos obtidos pola prestación do servizo ou ben o volume das remuneracións das persoas desprazadas ao país para a prestación do servizo.

 2. Que o sector ao que pertencen teña carácter homoxéneo para efectos de ordenación comercial, entidade económica e representación no comercio exterior español.

  As Asociacións de Exportadores de Servizos e, no seu caso, as Federacións poderán estar constituídas para calquera sector de servizos que teña un carácter claramente diferenciado doutros sectores e demostre ter relevancia para a exportación e a política comercial española. O carácter diferenciado do sector deberá ser xustificado a través da documentación que se remita á Administración no momento en que se solicite o recoñecemento”.

 3. Que operen en todo o territorio de España e que os seus asociados, de acordo cos Estatutos daquelas, procedan de calquera parte do territorio español.

 4. Que asuman o compromiso de colaborar coa Administración nas actuacións do sector no exterior e na subministración de información á mesma sobre a situación económica e os problemas que afectan o sector, tanto no mercado interior como no exterior.

 5. Que desenvolvan actividades de promoción exterior.

 6. Que participen nos organismos consultivos nacionais e internacionais que afecten á actividade do sector.

Salvo circunstancias excepcionais, só se recoñecerá a unha entidade por sector tendo prioridade aquela cuxa cifra de exportación no últimos tres anos sexa superior, nos termos expresados no apartado 1 desta disposición. No caso das Asociacións/Federacións Exportadoras de Servizos terán prioridade as que polas características dos seus asociados teñan maior relevancia para a política comercial española.

Solicitude de recoñecemento e documentación que debe acompañala

A presentación da solicitude de recoñecemento deberá realizarse por vía telemática a través da sede electrónica do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, mediante firma electrónica recoñecida, elixindo na listaxe de procedementos electrónicos dispoñibles, o correspondente a “Recoñecemento de Asociacións ou Federacións de Exportadores como entidades colaboradoras coa Administración"

Á devandita solicitude anexaranse de maneira telemática os documentos que, nesa dirección, en concreto na apartado “Información de axuda para todos os modos de acceso”, especifícanse.


Prazos para a solicitude de recoñecemento

A presentación da solicitude de recoñecemento como Entidade Colaboradora efectuarase no período comprendido entre o 1 de Xuño e o 31 de Xullo de cada ano.

O recoñecemento deberá efectuarse no prazo de seis meses desde a data en que a solicitude tivese entrada no Rexistro Electrónico do Ministerio de Industria, Comercio e Turismo. Se neste período de tempo non se notificou resolución expresa, a solicitude entenderase estimada. A resolución publicarase no BOE e esgotará a vía administrativa.

Despois de obtido o recoñecemento
 1. Solicitude de contribución financeira.

  A Asociación queda facultada para optar ao réxime de axudas previstas na Orde Ministerial ITC/3690/2005 do 22 de novembro. Anualmente publicarase no BOE a resolución pola que se aproba a convocatoria para a concesión de axudas para o exercicio correspondente e na que se determinará o prazo para a presentación de solicitudes.

  O procedemento a seguir sería o seguinte: se unha Asociación foi recoñecida en calquera dos dous últimos meses dun ano determinado (adoitan ser os meses en que se deciden os recoñecementos) procederá a solicitar a concesión de fondos na primeira convocatoria de axudas que se publique ao ano seguinte.

  A solicitude de subvención seguirá os mesmos trámites establecidos para as asociacións/federacións xa recoñecidas, que se recollen no apartado correspondente a “Subvencións ás asociacións recoñecidas” desta páxina web.

 2. Xustificación do emprego dos fondos.

  Seguirase o mesmo trámite que para as Asociacións de exportadores xa recoñecidas, que se indica no apartado correspondente a “Subvencións ás asociacións recoñecidas” desta páxina web.

Listaxe de asociacións/federacións recoñecidas

Relación de asociacións e federacións de exportadores recoñecidas como entidades colaboradoras da Secretaría de Estado de Comercio, en virtude do réxime de colaboración establecido na Orde Ministerial ITC/3690/2005 do 22 de novembro (BOE de 29).

Lista de asociacións agroalimentarias, industriais e de servizos