Actualització de l'Estratègia d'Internacionalització de l'Economia Espanyola 2017-2027

L'Estratègia d'Internacionalització de l'Economia Espanyola 2017-2027, juntament amb els Planes d'Acció biennals que la desenvolupen, conformen l'acció del govern en suport a la internacionalització i recullen l'aspiració que les polítiques de foment de la internacionalització siguin una política d'Estat.

El marc legal de l'Estratègia és la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, que fa referència al sistema d'avaluació establert amb la finalitat d'assegurar la qualitat i eficàcia de les actuacions d'internacionalització.En el marc d'aquest sistema d'avaluació s'ha publicat el “Informe d'Avaluació a mig camí de l'Estratègia d'Internacionalització de l'Economia Espanyola 2017-2027” i, a la llum de les conclusions d'aquest informe s'ha dut a terme aquesta “Actualització de l'Estratègia d'Internacionalització de l'Economia Espanyola 2017-2027”, amb la finalitat d'introduir certs canvis en el plantejament inicial de l'Estratègia i en l'elaboració dels propers Planes d'Acció, per adaptar-los a la situació actual, molt diferent de l'existent al moment de dissenyar l'Estratègia, de manera que el sector exterior pugui continuar sent motor de creixement econòmic i generador d'ocupació al nostre país.

Aquest document recull, com a principals novetats, l'establiment de cinc principis rectors i cinc línies d'actuació.

D'una banda, els principis rectors representen les directrius i valors que, amb un marcat caràcter trasversal, han d'estar presents en totes les accions dels propers Planes d'Acció:

  1. Coordinació.
  2. Sostenibilitat.
  3. Digitalització.
  4. Igualtat de gènere.
  5. Seguretat econòmica.

D'altra banda, les línies d'actuació segueixen la mateixa línia dels eixos fixats inicialment en l'Estratègia:

  1. Adaptació constant i innovadora a les necessitats de les empreses.
  2. Factors de competitivitat per a la internacionalització: talent, marca i innovació.
  3. Fòrums internacionals i política comercial europea.
  4. Atracció d'inversió estrangera d'alt valor afegit.
  5. Intel·ligència Econòmica.

El contingut d'aquesta Actualització de l'Estratègia haurà de ser tingut en compte en l'elaboració dels propers Planes d'Acció que la desenvolupen.

Actualització de l'Estratègia d'Internacionalització de l'Economia Espanyola 2017-2027.pdf