Informe d'Avaluació a mig camí de l'Estratègia d'Internacionalització de l'Economia Espanyola 2017-2027

L'Estratègia d'Internacionalització de l'Economia Espanyola 2017-2027, que articula l'acció del Govern en matèria de foment de la internacionalització, inclou un compromís d'avaluació a mig camí que s'ha dut a terme en 2023.

L'Informe, que respon a aquest objectiu, té en compte els Informes d'Avaluació dels plans d'acció 2017-2018 i 2019-2020, així com l'evolució dels principals indicadors econòmics associats a la internacionalització.

L'informe conclou que els problemes i reptes identificats en l'Estratègia continuen sent rellevants i que responen a fallades de mercat que justifiquen la intervenció pública, així com que les fortaleses acumulades pel sector exterior espanyol, especialment l'ampliació de la base exportadora, constitueixen un excel·lent punt de partida perquè continuï contribuint a un creixement econòmic sostenible i generador d'ocupació. No obstant això, el panorama econòmic internacional ha sofert alteracions importants. La crisi sanitària, les tensions geopolítiques i els conflictes bèl·lics posen de manifest que el nou escenari està subjecte a majors incerteses i els objectius com la igualtat de gènere o la sostenibilitat social i ambiental cobren major rellevància.

En aquest nou escenari, es precisa una reformulació de l'Estratègia que atengui a les següents recomanacions generals:

  • Mantenir l'objectiu general de fomentar que la “contribució positiva del sector exterior al creixement econòmic es converteixi en un fenomen estructural i reverteixi en la creació d'ocupació”.
  • Reformular els sis eixos o àrees d'actuació, per atendre les noves prioritats detectades. En particular, per aconseguir una major capacitat d'adaptació davant un entorn internacional canviant i per atendre de forma més explícita els objectius d'igualtat de gènere i de sostenibilitat ambiental i social.
  • Reforçar el sistema de governança de l'Estratègia i de les seves Planes d'Acció per facilitar aquesta capacitat d'adaptació davant un entorn canviant, establint mecanismes de detecció primerenca que facilitin respostes àgils.

L'Informe inclou un total de 20 recomanacions concretes que desenvolupen aquests punts.

Informe d'Avaluació a mig camí de l'Estratègia d'Internacionalització de l'Economia Espanyola 2017-2027