Informe de Avaliación a medio camiño da Estratexia de Internacionalización da Economía Española 2017-2027

A Estratexia de Internacionalización da Economía Española 2017-2027, que articula a acción do Goberno en materia de fomento da internacionalización, inclúe un compromiso de avaliación a medio camiño que se levou a cabo en 2023.

O Informe, que responde a este obxectivo, ten en conta os Informes de Avaliación dos plans de acción 2017-2018 e 2019-2020, así como a evolución dos principais indicadores económicos asociados á internacionalización.

O informe conclúe que os problemas e retos identificados na Estratexia continúan sendo relevantes e que responden a fallos de mercado que xustifican a intervención pública, así como que as fortalezas acumuladas polo sector exterior español, en especial a ampliación da base exportadora, constitúen un excelente punto de partida para que continúe contribuíndo a un crecemento económico sustentable e xerador de emprego. No entanto, o panorama económico internacional sufriu alteracións importantes. A crise sanitaria, as tensións xeopolíticas e os conflitos bélicos pon de manifesto que o novo escenario está suxeito a maiores incertezas e os obxectivos como a igualdade de xénero ou a sustentabilidade social e ambiental cobran maior relevancia.

Neste novo escenario, precísase unha reformulación da Estratexia que atenda ás seguintes recomendacións xerais:

  • Manter o obxectivo xeral de fomentar que a “contribución positiva do sector exterior ao crecemento económico convértase nun fenómeno estrutural e reverta na creación de emprego”.
  • Reformular o seis eixos ou áreas de actuación, para atender as novas prioridades detectadas. En particular, para conseguir unha maior capacidade de adaptación ante unha contorna internacional cambiante e para atender de forma máis explícita os obxectivos de igualdade de xénero e de sustentabilidade ambiental e social.
  • Reforzar o sistema de gobernación da Estratexia e dos seus Plans de Acción para facilitar esta capacidade de adaptación ante unha contorna cambiante, establecendo mecanismos de detección temperá que faciliten respostas áxiles.

O Informe inclúe un total de 20 recomendacións concretas que desenvolven estes puntos.

Informe de Avaliación a medio camiño da Estratexia de Internacionalización da Economía Española 2017-2027