Informe d'Avaluació del Pla d'Acció per a la Internacionalització de l'Economia Espanyola 2019-2020

En l'informe s'avalua el Pla d'Acció 2019-2020, el segon pla biennal de desenvolupament de l'Estratègia Espanyola d'Internacionalització de l'Economia Espanyola 2017-2027 (EIEE), entorn de/entorn de la qual s'articula l'acció del Govern en matèria de foment de la internacionalització.

Amb aquest exercici es persegueix augmentar davant transparència i rendició de comptes davant la ciutadania, millorar l'aplicació de les actuacions en matèria d'internacionalització i contribuir a la millora del disseny de plans futurs.

L'informe formula conclusions i recomanacions per facilitar que els Planes d'Acció per a l'aplicació de l'EIEE acompanyin amb èxit a les empreses en el seu esforç d'internacionalització i afermar així la contribució positiva del sector exterior a la recuperació i al creixement equilibrat:

  • L'aplicació del Pla d'Acció 2019-2020 s'ha vist afectada la crisi sanitària amb un elevat impacte en el comerç mundial i en les cadenes globals de subministrament. En aquest context, el sector exterior espanyol s'ha mostrat resiliente, recolzant-se en les fortaleses acumulades, com l'ampliació de la base exportadora, el dinamisme de l'exportació de serveis no turístics o la favorable inserció en cadenes globals de valor.
  • L'adopció del Pla de Xoc enfront de la covid-19 revela la notable capacitat d'adaptació que han mostrat els instruments de suport a la internacionalització enfront de la crisi sanitària.
  • El disseny del Pla d'Acció 2019-2020 és adequat per afrontar els obstacles que enfronten les empreses en el seu procés d'internacionalització, associats a fallades del mercat i la seva execució ha estat satisfactòria, el 92,6% de les accions avaluades s'han complert.
  • L'avanç cap a la superació dels reptes i objectius específics de l'Estratègia i el Pla ha estat ha estat dispar, com a conseqüència de la crisi sanitària. En els casos en els quals s'ha produït una interrupció, aquesta ha tingut un caràcter transitori. Aquests reptes inclouen el creixement de les exportacions, l'ampliació de la base exportadora, l'augment de la participació en licitacions internacionals i la millora de l'atractiu de l'economia espanyola per a la captació d'inversions.
  • Les empreses beneficiàries dels principals instruments de foment a la internacionalització els perceben com a eficaces. Les àrees en les quals s'identifica major marge per a la millora són l'atenció a les necessitats de les pimes en relació amb la internacionalització, la diversificació geogràfica i la incorporació de tecnologia, capital humà i marca.
  • En l'informe es formulen recomanacions concretes para ICEX Espanya Exportació i Inversions; les xarxes territorial i exterior de comerç CESCE, COFIDES, FIEM, les línies de suport a la internacionalització d'ICO i l'impuls dels acords comercials.