Informe de Avaliación do Plan de Acción para a Internacionalización da Economía Española 2019-2020

No informe avalíase o Plan de Acción 2019-2020, o segundo plan bienal de desenvolvemento da Estratexia Española de Internacionalización da Economía Española 2017-2027 (EIEE), ao redor da cal se articula a acción do Goberno en materia de fomento da internacionalización.

Con este exercicio perséguese aumentar ante transparencia e rendición de contas ante a cidadanía, mellorar a aplicación das actuacións en materia de internacionalización e contribuír á mellora do deseño de plans futuros.

O informe formula conclusións e recomendacións para facilitar que os Plans de Acción para a aplicación da EIEE acompañen con éxito ás empresas no seu esforzo de internacionalización e afianzar así a contribución positiva do sector exterior á recuperación e ao crecemento equilibrado:

  • A aplicación do Plan de Acción 2019-2020 viuse afectada a crise sanitaria cun elevado impacto no comercio mundial e nas cadeas globais de subministración. Neste contexto, o sector exterior español mostrouse resiliente, apoiándose nas fortalezas acumuladas, como a ampliación da base exportadora, o dinamismo da exportación de servizos non turísticos ou a favorable inserción en cadeas globais de valor.
  • A adopción do Plan de Choque fronte á covid-19 revela a notable capacidade de adaptación que mostraron os instrumentos de apoio á internacionalización fronte á crise sanitaria.
  • O deseño do Plan de Acción 2019-2020 é adecuado para afrontar os obstáculos que enfrontan as empresas no seu proceso de internacionalización, asociados a fallos do mercado e a súa execución foi satisfactoria, o 92,6% das accións avaliadas cumpríronse.
  • O avance cara á superación dos retos e obxectivos específicos da Estratexia e o Plan foi foi dispar, como consecuencia da crise sanitaria. Nos casos nos que se produciu unha interrupción, esta tivo un carácter transitorio. Estes retos inclúen o crecemento das exportacións, a ampliación da base exportadora, o aumento da participación en licitacións internacionais e a mellora do atractivo da economía española para a captación de investimentos.
  • As empresas beneficiarias dos principais instrumentos de fomento á internacionalización percíbenos como eficaces. As áreas nas que se identifica maior marxe para a mellora son a atención ás necesidades das pemes en relación coa internacionalización, a diversificación xeográfica e a incorporación de tecnoloxía, capital humano e marca.
  • No informe formúlanse recomendacións concretas para ICEX España Exportación e Investimentos; as redes territorial e exterior de comercio CESCE, COFIDES, FIEM, as liñas de apoio á internacionalización de ICO e o impulso dos acordos comerciais.