L'Impacte Econòmic de l'Acordo UE-Mercosur

bandera mercosur

La Secretaria d'Estat de Comerç va encarregar un estudi que analitzés en profunditat els efectes de l'Acord d'Associació entre la UE i Mercosur sobre l'economia espanyola. És un Acord d'una elevada complexitat que no ha entrat encara en vigor. Per a això, els autors van utilitzar un model d'equilibri general computable capaç de capturar els impactes directes i indirectes de l'Acord.

L'estudi analitza l'impacte de la reducció (i) de les barreres aranzelàries i no aranzelàries al comerç de béns i serveis, (ii) de les barreres a la inversió directa, fonamentalment realitzada a través d'empreses multinacionals de serveis, així com (iii) de l'obertura de la contractació pública. Addicionalment, també estudia els efectes de l'Acord sobre les emissions deCO 2, el potencial exportador espanyol, el potencial d'IDE o el comerç electrònic.

L'estudi conclou que l'acord tindrà un impacte econòmic netament positiu sobre el PIB de tots dos blocs, sent aquest efecte major per Mercosur ja que la UE és un dels seus mercats més importants i ja tenia prèviament liberalitzat un percentatge molt alt de les seves importacions provinents de Mercosur. L'estudi estima que les exportacions d'Espanya a Mercosur creixeran un 37%, quan l'acord hagi desplegat tots els seus efectes, la qual cosa donarà lloc a una major producció (0,23% del PIB) i ocupació (0,11%, equivalent a més de 22.000 ocupacions) en la majoria de sectors productius espanyols.

La distribució sectorial esperada dels efectes de l'acord en els 41 sectors i productes analitzats és heterogènia posat que l'augment dels fluxos comercials afectaria amb major intensitat als productes en els quals està especialitzada l'economia espanyola. En aquest sentit, les exportacions de manufactures serien les més beneficiades amb un creixement del 0,35% al final del període d'aplicació de l'acord. L'estudi analitza també quin seria l'impacte sectorial derivat del major consum intern associat al creixement del PIB.

Assenyalar que els majors impactes per a Espanya derivarien de la supressió dels aranzels, ja que els nivells aranzelaris de partida són relativament elevats, seguida de la inversió directa que és especialment rellevant a causa de la important implantació d'empreses espanyoles en Mercosur.

Els efectes de l'acord es produiran de forma progressiva a mesura que es vagin eliminant les barreres d'acord amb el calendari acordat. Així, l'estudi assumeix l'existència de quatre xocs liberalitzadors, l'any 1, 5, 11 i 16, després del qual s'aplicaran plenament les mesures de l'acord.

Sota el supòsit de polítiques constants, la major activitat econòmica portaria associada un augment de les emissions deCO 2, però l'activitat addicional que es generaria seria menys intensiva enCO 2 que l'actual, de manera que l'augment de les emissions seria molt limitat.

A l'hora d'interpretar els resultats de l'estudi és important tenir en compte que aquests constitueixen una bona aproximació a l'impacte previsible, però han de ser presos amb cautela, ja que tot model es recolza en suposats que simplifiquen notablement la realitat econòmica. Això és especialment rellevant a mesura que es desagreguen els resultats per sectors i productes.

L'Impacte Econòmic de l'Acordo UE-Mercosur [PDF] [12.7 KB]