Recoñecemento Internacional de Feiras

Feiras Internacionais

Introducción

Las ferias internacionales son un instrumento clave de promoción comercial. En ellas se dan cita los principales empresarios de cada sector y son un marco insustituible para el establecimiento de contactos, el conocimiento de la oferta sectorial, el lanzamiento de proyectos, o la difusión de información, creando importantes oportunidades de negocio. No cabe duda que contar con un importante número de ferias internacionales asentadas en nuestro país es un modo significativo de impulsar los intercambios comerciales, fomentar la competencia empresarial y un estímulo para la economía en su conjunto.

A pesar del creciente desarrollo de plataformas de venta on-line y la proliferación de diversos modos de marketing digital, los contactos presenciales personales, y la exhibición física de los productos son hoy por hoy insustituibles.

De este modo, las ferias se constituyen en un instrumento de política comercial y es el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y en concreto la Secretaría de Estado de Comercio, quien tiene la competencia en la atribución del carácter internacional a una feria comercial, si cumple determinados requisitos de calidad y presencia extranjera.

Criterios de concesión

Pretendeuse ante todo achegar os criterios de concesión, aos utilizados no exterior, e en concreto aos aplicados pola Unión de Feiras Internacionais (UFI). Así se establecen os seguintes:

 • O cumprimento verificado obxectivamente, ben por unha empresa especializada en auditorías, ben pola AFE, dunha das seguintes condicións:
  • Que o número de expositores estranxeiros directos sexa polo menos o 10% do total de expositores directos.
  • Que os visitantes estranxeiros non supoñan menos do 5% do número total de visitantes.
 • Que se celebrou con regularidade polo menos en tres edicións anteriores.
 • Que os parámetros anteriormente sinalados indiquen unha progresión positiva nas últimas edicións.
 • Que exista apoio do sector á feira.
 • Que o certame permita a adquisición de novas tecnoloxías ao sector.
 • Informes positivos da Dirección Territorial de Comercio despois de visitar a última edición e do ICEX.

Adicionalmente, e como criterios complementarios aos anteriores, valorarase:

 • Que a feira englobe a máxima proporción de empresas tanto produtoras com exportadoras do sector e que exista oferta exportadora española real ou potencial
 • Que a feira dedique un orzamento adecuado dedicado á promoción exterior con relación ao orzamento total
 • Que a feira posúa instalacións permanentes adecuadas
 • O feito de que o lugar de celebración da feira coincida coa zona xeográfica onde exista a maior concentración de produtores

Normativa

Real Decreto 29 SETEMBRO 1983, núm. 2621/83 (Ministerio Economía e Facenda). FEIRAS E MERCADOS. Regulación das Feiras comerciais internacionais (Publicado no Boletín Oficial do Estado (Nº 241) do 8 de outubro de 1983.

CAPITULO I -Feiras comerciais internacionais

Articulo 1. Para os efectos do presente Real Decreto consideraranse Feiras comerciais internacionais aquelas en as que participen expositores estranxeiros e admítanse mercadorías sen discriminación en canto á súa procedencia nacional ou estranxeira.

As citadas Feiras internacionais gozarán das facilidades aduaneiras que se concedan para a importación, transporte, almacenamento e exhibición das mercadorías estranxeiras, con suxeición ao disposto no art. 16 deste Real Decreto.

Artigo 2. As feiras a que refírese o artigo anterior adoptarán, segundo as súas características, algunha das denominacións seguintes:

a) Feiras de Mostras Xerais.

b) Feiras ou Salóns Técnicos, Sectoriais ou Monográficos.

Ás anteriores denominacións engadiráselles o cualificativo correspondente ao ámbito internacional dos expositores e da súa oferta exhibida.

Artigo 3. Teñen a consideración de Feiras de Mostras Xerais aquelas que, autorizadas e cualificadas como tales, admitan toda clase de mercadorías, sendo a súa duración de quince días como máximo.

Considéranse Feiras ou Salóns Técnicos, Sectoriais ou Monográficos os que autorizados e cualificados como tales, exhiban mostras de produtos, servizos ou técnicas e/ou materiais de produción correspondentes a determinados sectores da produción ou gamas de produtos previamente definidos na súa autorización correspondente. Estas Feiras non excederán na súa duración en dez días.

Tanto as Feiras Xerais como as Sectoriais ou Monográficas teñen por obxecto a promoción comercial da produción nacional, o coñecemento e difusión de novos produtos e técnicas nas diferentes ramas da produción e de servizos, facilitar o achegamento entre a oferta e a demanda e lograr a transparencia do mercado.

Artigo 4. Corresponderá ao Ministerio de Economía e Facenda, a través da Secretaría de Estado de Comercio, a atribución do carácter internacional a unha Feira e á autorización de uso da denominación de Feiras internacionais de Mostras, xa sexan xerais, sectoriais ou monográficas, e establecer a normativa reguladora das mesmas, así como o réxime aplicable ás operacións de comercio exterior a que a propia Feira internacional poida dar lugar.

A promoción no estranxeiro das Feiras internacionais que se celebren en España, farase conforme ás directivas do Ministerio de Economía e Facenda, a través da Secretaría de Estado de Comercio.

Artigo 5. As administracións das Comunidades Autónomas que teñan recoñecida esta competencia nos seus Estatutos, terán ao seu cargo a organización das Feiras comerciais autorizadas e declaradas internacionais, segundo o artigo anterior, polo Ministerio de Economía e Facenda.

Artigo 6. As Cámaras Oficiais de Comercio, Industria e Navegación coadxuvarán na organización e desenvolvemento das Feiras comerciais internacionais, e contarase tamén, aos este efectos, coa colaboración das Agrupacións ou Asociacións de Exportadores dos respectivos sectores comerciais e calquera que sexa o seu nivel territorial.

Artigo 7. A presenza de pavillóns oficiais estranxeiros só poderá autorizarse nas Feiras internacionais, incluídas no calendario oficial, a que refírese o capítulo III, do presente Real Decreto, e as correspondentes invitacións oficiais tramitaranse a través do Ministerio de Asuntos Exteriores, a proposta do Ministerio de Economía e Facenda, a través da Secretaría de Estado de Comercio.

Artigo 8. Cada Feira comercial internacional estará dotada dun Comité directivo, organizador das súas manifestacións feirais, do que formarán parte representantes cualificados dos sectores económicos e comerciais correspondentes ao ámbito da Feira, un dos cales ostentará a Presidencia.

O Ministerio de Economía e Facenda, a través da Secretaría de Estado de Comercio, atendendo o carácter de instrumentos de promoción do comercio exterior propio das Feiras comerciais internacionais designará un Delegado permanente que será convocado ás reunións do Comité.

Artigo 9. Os Comités directivos remitirán á Secretaría de Estado de Comercio no prazo de catro meses, a contar desde clausúraa da Feira, unha Memoria na que se recollan as actividades desenvolvidas e os resultados obtidos co fin de valorar a súa importancia e eficacia.

Artigo 10. Durante a celebración das Feiras e dentro do seu recinto:

 • Non poderán ter lugar actuacións que se aparten da finalidade específica das mesmas.
 • Non poderán ocupar espazos figurando como expositores ningunha Entidade ou Organización privada que non teña carácter comercial técnico ou científico, ou cuxas actividades non sexan afíns á Feira de que se trate.
 • Non se poderán realizar vendas directas con retirada de mercadoría do recinto feiral.

Artigo 11. Nas Feiras que o presente Real Decreto regula non se admitirán como expositores máis que a fabricantes, comerciantes, representantes ou axentes exclusivos ou distribuidores, non se poderán exhibir outras mostras que as correspondentes ás mercadorías sinaladas na preceptiva autorización, de acordo con o carácter, contido e ámbito de cada Feira.

CAPITULO II - Organización no estranxeiro de Feiras comerciais oficiais e participación oficial de España en Feiras comerciais no estranxeiro

Artigo 12. Correspondente ao Ministerio de Economía e Facenda, a través da Secretaría de Estado de Comercio, autorizar as Feiras comerciais oficiais españolas, a celebrarse no estranxeiro; decidir a asistencia oficial española ás Feiras comerciais internacionais que se celebran o estranxeiro e fixar as directrices para o mellor éxito desta participación. O Instituto Nacional de Fomento da Exportación (INFE) organizará dita participación española.

Artigo 13. As Representacións Diplomáticas e Consulares españolas no estranxeiro, e especialmente, as Oficinas Comerciais das Embaixadas de España, nos respectivos países, cooperarán na organización e desenvolvemento das Feiras oficiais españolas no estranxeiro e nas participacións oficiais españolas nas que igualmente se celebren no exterior.

Así mesmo contarase coa colaboración das Cámaras Oficiais de Comercio, Industria e Navegación en España e coa das agrupacións ou Asociacións de Exportadores, calquera que sexa o seu nivel territorial.

CAPITULO III - Calendario oficial de Feiras Comerciais

Artigo 14. O Ministerio de Economía e Facenda, a través da Secretaría de Estado de Comercio, elaborará no último trimestre de cada ano, o calendario de Feiras comerciais internacionais, a celebrar no curso do ano seguinte, con carácter oficial. Denominarase "Calendario Oficial de Feiras comerciais internacionais do ano..."

Comprenderá as Feiras comerciais internacionais, a celebrar en España; as Feiras españolas que a Secretaría de Estado de Comercio acorde celebrar no estranxeiro con carácter oficial e as participacións oficiais españolas nas que organicen outros países.

Artigo 15. O calendario será público no "Boletín Oficial do Estado", e a inclusión no mesmo dunha Feira suporá a súa declaración de oficialidade e o dereito a utilizar o título de Feira "Oficial".

Artigo 16. A inclusión dunha Feira no Calendario Oficial será requisito necesario para que poida beneficiarse de subvencións con cargo ás partidas que os Orzamentos Xerais do Estado dediquen, no seu caso, para estes efectos.

Disposición final

A Secretaría de Estado de Comercio e as Administracións das Comunidades Autónomas comunicaranse cantas disposicións adopten no ámbito das súas respectivas competencias.

Disposición derrogatoria

O Decreto do 26 de maio 1943 (R.832 e N. Dic. 12484), que estableceu as normas de celebración de Feiras de Mostras e Exposicións en España e asistencia ás do estranxeiro, queda derrogado en canto o mesmo refírese a Feiras internacionais e participación oficial en Feiras estranxeiras.

Queda derrogado o Real Decreto 3079/1979, do 21 de decembro (R. 1980, 270), polo que se reformou o Comité Consultivo de Feiras e Exposicións Comerciais.

Solicitude de internacionalidade

O prazo de presentación de solicitudes ábrese o 1 de abril e finaliza o 31 de maio de cada ano. É a propia Administración quen se dirixe ás distintas organizacións feirais, solicitando información sobre os salóns a celebrar ao ano seguinte, para os que cada entidade feiral teña previsto solicitar a internacionalidade.

A organización feiral correspondente deberá cubrir o modelo de solicitude adxunto, por cada unha das feiras para as que solicite a internacionalidade, indicando na casa correspondente, se se trata dunha solicitude de Internacionalidade completa ou se só desexan solicitar a Internacionalidade a efectos aduaneiros.

A solicitude deberá ser remitida por correo electrónico á Subdirección Xeral de Estratexia de Internacionalización, Pº da Castelá 162 - 7ª planta - 28046 Madrid, ás direccións seguintes: Areyzabal@mincotur.escon copia a ggaled@mincotur.es.

Así mesmo deberá enviarse simultaneamente unha copia da solicitude á Dirección Rexional desta Secretaria de Estado, que corresponda á súa demarcación.

No último trimestre do ano estudaranse estas solicitudes e decidirase sobre a pertinencia da súa concesión, de conformidade cos criterios xa indicados, elaborándose a seguir o calendario oficial de feiras comerciais internacionais do ano correspondente e publicándose no Boletín Oficial do Estado.

Modelo de solicitude
Calendarios feriales


Direccións de Interese

Buscador de direccións de interese por provincias