Estratègia d'Internacionalització de l'Economia Espanyola 2017-2027

L'acció de govern en matèria de foment de la internacionalització s'articula a través de l'Estratègia d'Internacionalització de l'Economia Espanyola 2017-2027, que el seu objectiu general és maximitzar la contribució del sector exterior al creixement i a la creació d'ocupació, així com la millora de la productivitat.

L'Estratègia d'Internacionalització de l'Economia Espanyola 2017-2027 inclou una anàlisi de la situació de l'economia espanyola en matèria d'internacionalització en el qual s'identifiquen una sèrie de fortaleses i febleses a partir de les quals s'estableixen els sis eixos en les quals han de centrar-se els esforços del sector públic en suport de la internacionalització. Els sis eixos es detallen a continuació:

 • Eix 1: oferir un suport a la internacionalització cada vegada més adaptat a les necessitats i el perfil a les empreses.
 • Eix 2: Incorporar la innovació, la tecnologia, la marca i la digitalització a la internacionalització.
 • Eix 3: Desenvolupar el capital humà per a la internacionalització.
 • Eix 4: Aprofitar millor les oportunitats de negoci derivades de la política comercial comuna i de les institucions financeres i organismes internacionals.
 • Eix 5: Potenciar la captació i consolidació de la inversió estrangera d'alt valor afegit.
 • Eix 6: Reforçar la coordinació i complementarietat de les accions de tots els actors rellevants en matèria d'internacionalització.

Aquesta estratègia es desenvolupa mitjançant plans biennals, la qual cosa permet adaptar-la a la conjuntura canviant del moment. Actualment, està vigent el tercer Pla d'Acció per a la Internacionalització de l'Economia Espanyola 2021-2022, que va ser aprovat pel Consell de Ministres l'11 de maig de 2021, conforma l'acció del Govern en suport a la internacionalització. Aquest pla es regeix pels principis de coherència i coordinació en l'actuació de l'Estat i de complementarietat amb el sector privat, seleccionant les mesures de major impacte.

Aquest Pla actualitza l'anàlisi de la situació del sector exterior, tenint en compte la irrupció de la pandèmia de la Covid-19 i el seu impacte en els fluxos comercials, i defineix les mesures concretes que cerquen incidir en els objectius assenyalats i els 6 eixos d'acció definits en l'Estratègia d'Internacionalització de l'Economia Espanyola 2017-2027.

El Pla d'Acció 2021-22 es focalitza en les següents línies d'actuació:

 • Augmentar la base d'empreses espanyoles que exportin regularment, promovent major accés de les PIMES als mercats exteriors.
 • Diversificar els mercats de destinació d'exportació i inversió, cercant promoure la implantació de les nostres empreses en sectors estratègics.
 • Augmentar la resiliència del teixit productiu i exportador potenciant els instruments financers de suport a la internacionalització i accions de suport amb especial atenció a les PIMES.
 • Reforçar les cadenes globals de valor en les quals Espanya està integrada, mitjançant la creació d'un marc estable, basat en regles, diversificant les fonts d'oferta, obrint nous mercats i desenvolupant marcs cooperatius per a un accés a productes crítics.
 • Promoure la transformació digital i el desenvolupament sostenible entre les empreses internacionalitzades.

D'altra banda, un dels reptes que se cerca afrontar és la feble presència d'empreses espanyoles en mercats importants, en particular, la necessitat de diversificar geogràficament les exportacions en mercats fora de la UE.

Per a això, s'ha desenvolupat de forma complementària l'Estratègia PASSI (Països amb Actuació Sectorial Estratègica), que constitueix un nou enfocament de l'estratègia de diversificació dels mercats de destinació del nostre sector exterior anés de la UE.

Estratègia d'Internacionalització de l'Economia Espanyola 2017-2027 [PDF] [1.1 MB]