Estratexia de Internacionalización da Economía Española 2017-2027

A acción de goberno en materia de fomento da internacionalización articúlase a través da Estratexia de Internacionalización da Economía Española 2017-2027, cuxo obxectivo xeneral é maximizar a contribución do sector exterior ao crecemento e á creación de emprego, así como a mellora da produtividade.

A Estratexia de Internacionalización da Economía Española 2017-2027 inclúe unha análise da situación da economía española en materia de internacionalización no que se identifican unha serie de fortalezas e debilidades a partir das cales se establecen o seis eixos nas que deben centrarse os esforzos do sector público en apoio da internacionalización. O seis eixos detállanse a seguir:

 • Eixo 1: ofrecer un apoio á internacionalización cada vez máis adaptado ás necesidades e o perfil ás empresas.
 • Eixo 2: Incorporar a innovación, a tecnoloxía, a marca e a dixitalización á internacionalización.
 • Eixo 3: Desenvolver o capital humano para a internacionalización.
 • Eixo 4: Aproveitar mellor as oportunidades de negocio derivadas da política comercial común e das institucións financeiras e organismos internacionais.
 • Eixo 5: Potenciar a captación e consolidación do investimento estranxeiro de alto valor engadido.
 • Eje 6: Reforzar la coordinación y complementariedad de las acciones de todos los actores relevantes en materia de internacionalización.

Esta estrategia se desarrolla mediante planes bienales, lo que permite adaptarla a la coyuntura cambiante del momento. Actualmente, está vigente el tercer Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 11 de mayo de 2021, conforma la acción del Gobierno en apoyo a la internacionalización. Este plan se rige por los principios de coherencia y coordinación en la actuación del Estado y de complementariedad con el sector privado, seleccionando las medidas de mayor impacto.

Este Plan actualiza el análisis de la situación del sector exterior, teniendo en cuenta la irrupción de la pandemia de la COVID-19 y su impacto en los flujos comerciales, y define las medidas concretas que buscan incidir en los objetivos señalados y los 6 ejes de acción definidos en la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027.

O Plan de Acción 2021-22 se focaliza nas seguintes liñas de actuación:

 • Aumentar a base de empresas españolas que exporten regularmente, promovendo maior acceso das PEMES aos mercados exteriores.
 • Diversificar os mercados de destino de exportación e investimento, buscando promover a implantación das nosas empresas en sectores estratéxicos.
 • Aumentar a resiliencia do tecido produtivo e exportador potenciando os instrumentos financeiros de apoio á internacionalización e accións de soporte con especial atención ás PEMES.
 • Reforzar as cadeas globais de valor nas que España está integrada, mediante a creación dun marco estable, baseado en regras, diversificando as fontes de oferta, abrindo novos mercados e desenvolvendo marcos cooperativos para un acceso a produtos críticos.
 • Promover a transformación dixital e o desenvolvemento sustentable entre as empresas internacionalizadas.

Doutra banda, un dos retos que se busca afrontar é a débil presenza de empresas españolas en mercados importantes, en particular, a necesidade de diversificar xeograficamente as exportacións en mercados fóra da UE.

Para iso, desenvolveuse de forma complementaria a Estratexia PASE (Países con Actuación Sectorial Estratéxica), que constitúe un novo enfoque da estratexia de diversificación dos mercados de destino do noso sector exterior fose da UE.

Estratexia de Internacionalización da Economía Española 2017-2027 [PDF] [1.1 MB]