Declaracions d'inversions exteriors

L'art. 63 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) prohibeix en el seu art. 63 qualsevol restricció als moviments de capital entre Estats membres i entre Estats membres i països tercers. Així mateix, l'art. 65.1. b) del Tractat faculta als Estats membres per establir procediments de declaració de moviments de capital a l'efecte d'informació administrativa i/o estadística.

La Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior va incorporar els arts. 63 i 65.B) del Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE) i va proclamar la llibertat de moviments de capitals i transaccions econòmiques amb l'exterior a més de la possibilitat d'establir procediments de declaració de moviments de capitals a l'efecte d'informació administrativa i/o estadística.

El Reial decret 571/2023, de 4 de juliol, sobre inversions exteriors, entre les quals s'engloben les inversions estrangeres a Espanya com les inversions espanyoles en l'exterior, que va entrar en vigor l'1 de setembre, va derogar el Reial decret 664/1999, de 23 d'abril, i va introduir noves disposicions. Amb elles, s'actualitza el règim de declaració d'inversions exteriors al concepte d'inversió directa, es millora la qualitat i comparabilidad internacional de les estadístiques, s'adequa a les últimes modificacions de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, i al Reglament (UE) 2019/452 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de març de 2019, es redueixen les càrregues administratives per a l'inversor, i s'especifiquen els supòsits de suspensió del règim d'inversions estrangeres.

El 29 de gener de 2024, es va aprovar una nova ordre ministerial (Ordre ECM/57/2024, de 29 de gener) que regula els procediments aplicables a les declaracions d'inversions exteriors, així com els procediments per a la presentació de memòries anuals.

Finalment, l'1 de febrer va entrar en vigor la Resolució de 31 de gener de 2024, de la Direcció general de Comerç Internacional i Inversions, per la qual s'aproven els models destinats a la tramitació i declaració de les inversions estrangeres a Espanya i de les inversions espanyoles en l'exterior.

Poden consultar la normativa aplicable, els models de declaracions d'inversions exteriors, la tramitació i els procediments electrònics relacionats amb inversions exteriors.

Tots els apartats de la pàgina d'inversions exteriors estan redactats perquè puguin llegir-se de forma independent, per la qual cosa pugues haver-hi cert solapamiento en la informació facilitada en ells.

Principals seccions:

Contacta amb Nosaltres!

Formulari de Contacte