Declaracións de investimentos exteriores

O art. 63 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea (TFUE) prohibe no seu art. 63 calquera restrición aos movementos de capital entre Estados membros e entre Estados membros e países terceiros. Así mesmo, o art. 65.1. b) do Tratado faculta aos Estados membros para establecer procedementos de declaración de movementos de capital para efectos de información administrativa e/ou estatística.

A Lei 19/2003, do 4 de xullo, sobre réxime xurídico dos movementos de capitais e das transaccións económicas co exterior incorporou os arts. 63 e 65.B) do Tratado de funcionamento da Unión Europea (TFUE) e proclamou a liberdade de movementos de capitais e transaccións económicas co exterior ademais da posibilidade de establecer procedementos de declaración de movementos de capitais para efectos de información administrativa e/ou estatística.

O Real Decreto 571/2023, do 4 de xullo, sobre investimentos exteriores, entre as que se engloban os investimentos estranxeiros en España como os investimentos españois no exterior, que entrou en vigor o 1 de setembro, derrogou o Real Decreto 664/1999, do 23 de abril, e introduciu novas disposicións. Con elas, actualízase o réxime de declaración de investimentos exteriores ao concepto de investimento directo, mellórase a calidade e comparabilidad internacional das estatísticas, adecúase ás últimas modificacións da Lei 19/2003, do 4 de xullo, e ao Regulamento (UE) 2019/452 do Parlamento Europeo e do Consello, do 19 de marzo de 2019, redúcense as cargas administrativas para o investidor, e especifícanse os supostos de suspensión do réxime de investimentos estranxeiros.

O 29 de xaneiro de 2024, aprobouse unha nova orde ministerial (Orde ECM/57/2024, do 29 de xaneiro) que regula os procedementos aplicables ás declaracións de investimentos exteriores, así como os procedementos para a presentación de memorias anuais.

Finalmente, o 1 de febreiro entrou en vigor a Resolución do 31 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Comercio Internacional e Investimentos, pola que se aproban os modelos destinados á tramitación e declaración dos investimentos estranxeiros en España e dos investimentos españois no exterior.

Pode consultar Guía explicativa sobre o réxime de declaración de investimentos exteriores [PDF][74 KB].

Poden consultar a normativa aplicable, os modelos de declaracións de investimentos exteriores, a tramitación e os procedementos electrónicos relacionados con investimentos exteriores.

Todos os apartados da páxina de investimentos exteriores están redactados para que poidan lerse de forma independente, polo que pode haber certo solapamiento na información facilitada neles.

Principais seccións:

Contacta connosco!

Formulario de Contacto