Control de investimentos

O principio de libre circulación de capitais e as excepcións ao mesmo, entre as que se recolle o dereito dos Estados membros a adoptar medidas por razóns de seguridade ou orde públicos, establécense nos artigos 63 a 66 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea.

En 2017, a Comisión Europea propuxo a adopción dun marco comunitario que impulsases o control do investimento estranxeiro directa por parte dos Estados membros, para atopar un equilibrio entre a apertura xeral da UE aos fluxos de investimento estranxeiro directa e a defensa dos intereses esenciais da UE.

Como resultado, aprobouse o Regulamento UE 2019/452, do 19 de marzo de 2019, para o control dos investimentos estranxeiros directas na Unión, que estableceu un marco para o control do investimento estranxeiro directa por motivos de seguridade ou orde pública, en liña cos instrumentos de control que puxeron en marcha a maioría dos países do OCDE.

O Regulamento (UE) 2019/452 prevé que os Estados membros poidan avaliar os riscos por cambios significativos na estrutura de propiedade dunha empresa, ou na características clave dos investidores estranxeiros, e orienta a aplicación do control de investimentos, ao ofrecer unha lista non exhaustiva de factores que poden terse en conta para determinar se un investimento estranxeiro directa pode afectar á seguridade ou a orde pública, e establece un mecanismo de cooperación entre Estados membros para favorecer a eficacia do control de investimentos. Ademais, dispón a elaboración dunInforme Anual sobre a aplicación do Regulamento, por parte da Comisión Europea.

En España, desde a súa introdución en 2020, o control dos investimentos exteriores regúlase no artigo 7 bis da Lei 19/2003, do 4 de xullo [PDF], sobre réxime xurídico dos movementos de capitais e das transaccións económicas co exterior, a Disposición Transitoria Única do Real Decreto-lei 34/2020, de 17 novembro [PDF], de medidas urxentes de apoio á solvencia empresarial e ao sector enerxético, e en materia tributaria, e, o Real Decreto 571/2023, do 4 de xullo, sobre investimentos exteriores.

A normativa dispón a necesidade de obter autorización administrativa previa para unha serie de investimentos estranxeiros directas en España que se considera que afectan á orde pública, a seguridade pública ou á saúde pública, a condición de que se trate de operacións:

  • que se realicen, en última instancia, por residentes de países de fóra da Unión Europea e a Asociación Europea de Libre Comercio, e impliquen que o investidor pase a ostentar unha participación igual ou superior ao 10 por 100 do capital social dunha sociedade española ou parte da mesma, ou adquira o control sobre esta, e,
  • nas que o obxecto do investimento ou o investidor incorran en certos supostos:
    • que o obxecto do investimento opere nunha serie de ámbitos que se detallan no apartado 2 do artigo 7bis da Lei 19/2003, do 4 de xullo, entre os que se inclúen as infraestruturas críticas, as tecnoloxías críticas e de dobre uso, a subministración de insumos fundamentais, aqueles con acceso a información sensible e os medios de comunicación.
    • que o investidor estranxeiro reúna certas características. Por exemplo, que estea controlado directa ou indirectamente polo goberno dun terceiro país ou se constate que existe un risco grave de que exerza actividades delituosas ou ilegais, que afecten á seguridade pública, orde pública ou saúde pública en España, tal e como sinala o apartado 3 do artigo 7bis.
    • Os investimentos en empresas españolas cunha facturación inferior a 5 millóns de euros no último ano fiscal están exentas, salvo unha serie de excepcións no sector enerxético, de comunicacións e materias primas, que están desenvolvidas no Real Decreto 571/2023

Así mesmo, en aplicación da Disposición Transitoria Única do Real Decreto-lei 34/2020, do 17 de novembro, tamén se someterán a autorización os investimentos de residentes en países da Unión Europea ou a Asociación Europea de Libre Comercio cando o seu valor supere os 500 millóns de euros ou se dirixan a empresas cotizadas en España, sempre que invistan nalgún dos ámbitos considerados polo apartado 2 do artigo 7bis da Lei 19/2003, do 4 de xullo.

Para solicitar as autorizacións de investimento, encherase oFormulario para o procedemento de escrutinio de Investimentos Estranxeiros [DOCX] [105 Kb] (Última actualización ao 14 de novembro de 2023), e remitirase á sede electrónica.

A realización de investimentos estranxeiros en España sen autorización, no caso de que sexa preceptiva, ou con incumprimento das condicións establecidas na mesma, terá consideración de infracción moi grave, para efectos da aplicación do réxime sancionador previsto no Capítulo II da Lei 19/2003, do 4 de xullo.

Estarán sometidas ao seu réxime propio e requirirán tamén da obtención de autorización administrativa previa:

Tamén se pode consultar se unha operación de investimento debe someterse a algún dos réximes de control de investimentos a través do mesmo formulario e na mesma sede electrónica xa sinalados en base ao art 9 do Real Decreto 571/2023. Trátase dunha consulta vinculante e cun prazo de 30 días.

Os datos agregados de operacións suxeitas a control de investimentos en 2020 e en 2021 poden consultarse aquí:

Para máis información, recoméndase consultar o detalle da normativa aplicable. Este texto non ten valor normativo.

Contacta connosco!

Formulario de Contacto