Subvencions a Associacions reconegudes

Ajudes, Subvencions i Premis Subvencionis a Associacions i Federacions reconegudes

Introducció

Entre els principals objectius de la Secretària d'Estat de Comerç es troba l'enfortiment del sector exterior, tant en el seu perfil exportador com a inversor, mitjançant diferents estratègies de suport a l'exportació i a la internacionalització de les empreses.

Les activitats que les associacions i federacions d'exportadors realitzen i molts dels serveis que presten a les seves empreses membres, especialment a les PIMES, contribueixen de manera eficaç a mantenir l'oferta exportadora espanyola en mercats consolidats i possibiliten el seu accés en aquells en els quals existeix una quota de mercat menor.

Les associacions també exerceixen, en representació dels seus sectors, una significativa labor d'interlocució davant l'Administració general de l'Estat. La informació que d'ella es deriva facilita el coneixement de la realitat empresarial espanyola i la presa de decisions per part de l'Administració.

Per tot això, l'Administració comercial entén que és convenient assegurar l'enfortiment de l'associacionisme exportador i l'estabilitat d'aquestes entitats, per a això ha constituït un marc de col·laboració amb les principals associacions d'exportadors, de conformitat amb l'establert en l'Ordre ICT/870/2023, de 20 de juliol, publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat el 26 de juliol.

Les ajudes a les quals, les associacions i federacions d'exportadors una vegada reconegudes, poden optar són de dos tipus:

 • Una contribució financera per cofinançar les seves despeses de funcionament
 • Una ajuda econòmica per a la contractació d'assessorament jurídic en procediments de solució de diferències en fòrums multilaterals, en l'aplicació de mesures de defensa comercial o resoldre obstacles comercials. Aquesta ajuda, que es realitza amb càrrec als mateixos fons, té com a objecte eliminar les pràctiques comercials deslleials, les barreres no aranzelàries, o qualsevol altra mesura que suposi un obstacle a l'exportació espanyola, sent les associacions les encarregades de representar als sectors afectats i coordinar les actuacions pertinents.
Normativa

El desenvolupament normatiu del programa es recull en l'Ordre del Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç ICT/870/2023, de 20 de juliol per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a les associacions i federacions d'exportadors reconegudes com a entitats col·laboradores de l'Administració General de l'Estat. Ordre ICT/870/2023

Informació sobre la sol·licitud anual de la subvenció

La concessió del reconeixement com a entitat col·laboradora a les associacions i federacions d'exportadors suposa el compliment periòdic, per part d'aquestes, d'una sèrie d'obligacions, referides bàsicament a l'aportació de documentació i informació. La Sotsdirecció General d'Estratègia d'Internacionalització, dependent de la Secretaria d'Estat de Comerç, és l'encarregada de coordinar la recepció d'aquestes dades. Per contribuir a assegurar la qualitat d'aquesta informació, en un esforç continu de millora, s'ha creat aquesta secció de la pàgina web, facilitant així, a les associacions reconegudes, indicacions sobre la manera de presentar aquesta informació.

 1. Requisits per sol·licitar la subvenció anual

  D'acord amb l'establert en l'article 2 de l'ORDRE ICT/870/2023, de 20 de juliol podran acollir-se a les ajudes establertes en aquesta ordre les associacions i federacions reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretària d'Estat de Comerç.

 2. Sol·licitud de Subvenció i Documentació que ha d'acompanyar-la

  La presentació de les sol·licituds haurà de realitzar-se per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d'Economía, Comerç i Empresa, mitjançant signatura electrònica reconeguda, triant en el llistat de procediments electrònics disponibles, el corresponent a “Ajudes per a Associacions o Federacions d'Exportadors

  A aquesta sol·licitud s'annexaran telemàticament els documents que, en aquesta adreça, en concret en l'apartat “Informació d'ajuda per a totes les maneres d'accés”, s'especifiquen.

 3. Justificació de l'ocupació dels fons percebuts

  En el període comprès entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre de cada any, les associacions i federacions que hagin rebut una contribució financera l'any anterior, hauran de presentar una memòria justificativa i documentada de l'assignació i ocupació dels fons. La presentació haurà de realitzar-se per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ministeri d'Economía, Comerç i Empresa, mitjançant signatura electrònica reconeguda, triant, en el llistat de procediments electrònics disponibles, el mateix utilitzat per a la sol·licitud de les ajudes, és a dir el corresponent a Ajudes per a Associacions o Federacions d'Exportadors

  Dins d'aquest procediment s'ha habilitat un link amb el títol “Justificació de l'ocupació dels fons percebuts” per a la presentació telemàtica de la documentació requerida.

  La memòria justificativa exigida constarà d'una relació classificada de les despeses als quals s'hagi imputat la subvenció -estrictament els enunciats en l'Ordre ICT/870/2023 de 20 de juliol en el seu article 5 amb identificació del creditor i del document, el seu import i data d'emissió. S'haurà d'acompanyar, si escau, detall d'altres subvencions percebudes que hagin finançat algun d'això despeses, amb indicació del seu import i la seva procedència.

  Aquesta justificació ha de fer-se per una quantitat que sigui almenys el doble de l'ajuda concedida i haurà de basar-se en la presentació de les corresponents factures i deutes bancaris.

  Així mateix, s'aportaran els comptes de l'associació o federació, aprovades per l'òrgan d'aquesta que, conforme a Estatuts, tingui competència per a això, de les quals pugui deduir-se que les despeses subvencionables siguin almenys el doble de l'ajuda concedida. I l'acta de l'assemblea signada en el qual consti que s'han revisat els comptes de l'associació per a l'any anterior.

  Les Associacions que estiguin exemptes d'IVA hauran de presentar un certificat emès per l'Agència Estatal d'Administració Tributària que així ho acrediti.

Llistat d'associacions/federacions reconegudes

Relació d'associacions i federacions d'exportadors reconegudes com a entitats col·laboradores de la Secretaria d'Estat de Comerç, en virtut del règim de col·laboració establert en l'Ordre Ministerial ITC/3690/2005 de 22 de novembre (BOE de 29).

Llista d'associacions agroalimentàries, industrials i de serveis