Subvencións a Asociacións recoñecidas

Axudas, Subvencións e Premios Subvenciones a Asociacións e Federacións recoñecidas

Introdución

Entre os principais obxectivos da Secretaria de Estado de Comercio atópase o fortalecemento do sector exterior, tanto no seu perfil exportador como investidor, mediante distintas estratexias de apoio á exportación e á internacionalización das empresas.

As actividades que as asociacións e federacións de exportadores realizan e moitos dos servizos que prestan ás súas empresas membros, especialmente ás PEMES, contribúen de maneira eficaz a manter a oferta exportadora española en mercados consolidados e posibilitan o seu acceso naqueles nos que existe unha cota de mercado menor.

As asociacións tamén exercen, en representación dos seus sectores, un significativo labor de interlocución ante a Administración xeral do Estado. A información que dela se deriva facilita o coñecemento da realidade empresarial española e a toma de decisións por parte da Administración.

Por todo iso, a Administración comercial entende que é conveniente asegurar o fortalecemento do asociacionismo exportador e a estabilidade destas entidades, para o que constituíu un marco de colaboración coas principais asociacións de exportadores, de conformidade co establecido na Orde ICT/870/2023, do 20 de xullo, publicada no Boletín Oficial do Estado o 26 de xullo.

As axudas ás que, as asociacións e federacións de exportadores unha vez recoñecidas, poden optar son de dous tipos:

 • Unha contribución financeira para cofinanciar os seus gastos de funcionamento
 • Unha axuda económica para a contratación de asesoramento xurídico en procedementos de solución de diferenzas en foros multilaterais, na aplicación de medidas de defensa comercial ou resolver obstáculos comerciais. Esta axuda, que se realiza con cargo aos mesmos fondos, ten como obxecto eliminar as prácticas comerciais desleais, as barreiras non arancelarias, ou calquera outra medida que supoña un obstáculo á exportación española, sendo as asociacións as encargadas de representar aos sectores afectados e coordinar as actuacións pertinentes.
Normativa

O desenvolvemento normativo do programa recóllese na Orde do Ministerio de Industria, Turismo e Comercio ICT/870/2023, do 20 de xullo pola que se establecen as bases reguladoras das axudas ás asociacións e federacións de exportadores recoñecidas como entidades colaboradoras da Administración Xeral do Estado. Orde ICT/870/2023

Información sobre a solicitude anual da subvención

A concesión do recoñecemento como entidade colaboradora ás asociacións e federacións de exportadores supón o cumprimento periódico, por parte destas, dunha serie de obrigas, referidas basicamente á achega de documentación e información. A Subdirección Xeral de Estratexia de Internacionalización, dependente da Secretaría de Estado de Comercio, é a encargada de coordinar a recepción destes datos. Para contribuír a asegurar a calidade desa información, nun esforzo continuo de mellora, creouse esta sección da páxina web, facilitando así, ás asociacións recoñecidas, indicacións sobre o modo de presentar esta información.

 1. Requisitos para solicitar a subvención anual

  De acordo con o establecido no artigo 2 da ORDE ICT/870/2023, do 20 de xullo poderán acollerse ás axudas establecidas nesta orde as asociacións e federacións recoñecidas como entidades colaboradoras da Secretaria de Estado de Comercio.

 2. Solicitude de Subvención e Documentación que debe acompañala

  A presentación das solicitudes deberá realizarse por vía telemática a través da sede electrónica do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, mediante firma electrónica recoñecida, elixindo a listaxe de procedementos electrónicos dispoñibles, o correspondente a “ Axudas para Asociacións ou Federacións de Exportadores

  Á este solicitude anexaranse telematicamente os documentos que, nesa dirección, en concreto na apartado “Información de axuda para todos os modos de acceso”, especifícanse.

 3. Xustificación do emprego dos fondos percibidos

  No período comprendido entre o 1 de setembro e o 31 de outubro de cada ano, as asociacións e federacións que recibisen unha contribución financeira o ano anterior, deberán presentar unha memoria justificativa e documentada da asignación e emprego dos fondos. A presentación deberá realizarse por vía telemática a través da sede electrónica do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, mediante firma electrónica recoñecida, elixindo, na listaxe de procedementos electrónicos dispoñibles, o mesmo utilizado para a solicitude das axudas, é dicir o correspondente a Axudas para Asociacións ou Federacións de Exportadores

  Dentro deste procedemento habilitouse unha ligazón co título “Xustificación do emprego dos fondos percibidos” para a presentación telemática da documentación requirida.

  A memoria justificativa esixida constará dunha relación clasificada dos gastos aos que se imputou a subvención -estritamente os enunciados na Orde ICT/870/2023 do 20 de xullo no seu artigo 5 con identificación do acredor e do documento, o seu importe e data de emisión. Deberase acompañar, no seu caso, detalle doutras subvencións percibidas que financiasen algún disto gastos, con indicación do seu importe e a súa procedencia.

  Esta xustificación debe facerse por unha cantidade que sexa polo menos o dobre da axuda concedida e deberá basearse na presentación das correspondentes facturas e adeudos bancarios.

  Así mesmo, achegaranse as contas da asociación ou federación, aprobadas polo órgano desta que, conforme a Estatutos, teña competencia para iso, das que poida deducirse que os gastos subvencionables sexan polo menos o dobre da axuda concedida. E a acta da asemblea asinada no que conste que se revisaron as contas da asociación para o ano anterior.

  As Asociacións que estean exentas de IVE deberán presentar un certificado emitido pola Axencia Estatal de Administración Tributaria que así o acredite.

Listaxe de asociacións/federacións recoñecidas

Relación de asociacións e federacións de exportadores recoñecidas como entidades colaboradoras da Secretaría de Estado de Comercio, en virtude do réxime de colaboración establecido na Orde Ministerial ITC/3690/2005 do 22 de novembro (BOE de 29).

Lista de asociacións agroalimentarias, industriais e de servizos