(AFORIX) Programa per a l'emplenament de Formularis d'Inversions Exteriors

Descarregar AFORIX

AFORIX és el programa d'ajuda per a l'emplenament per mitjans informàtics de models de declaració d'inversions estrangeres a Espanya i inversions espanyoles en l'exterior i les seves liquidacions i la seva presentació davant el Registre d'Inversions del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, en els casos i terminis establerts per la legislació vigent.

Models a emplenar i presentar

 • DP-1: «Declaració prèvia d'inversió estrangera procedent de jurisdiccions no cooperatives en societats, sucursals, institucions d'inversió col·lectiva i altres formes d'inversió».
 • DP-2: «Declaració prèvia d'inversió estrangera procedent de jurisdiccions no cooperatives en béns immobles».
 • D-1A: «Declaració d'inversió estrangera en societats, sucursals, institucions d'inversió col·lectiva i altres formes d'inversió».
 • D-1B: «Declaració de desinversió estrangera en societats, sucursals, institucions d'inversió col·lectiva i altres formes d'inversió».
 • D-2A: «Declaració d'inversió estrangera en béns immobles».
 • D-2B: «Declaració de desinversió estrangera en béns immobles».
 • D-4: «Memòria anual de la inversió estrangera a Espanya».
 • Inversions espanyoles en l'exterior. Consta dels següents models:
 • DP-3: «Declaració prèvia d'inversió espanyola en jurisdiccions no cooperatives en societats, sucursals, institucions d'inversió col·lectiva i altres formes d'inversió».
 • DP-4: «Declaració prèvia d'inversió espanyola en jurisdiccions no cooperatives en béns immobles».
 • D-5A: «Declaració d'inversió espanyola en societats estrangeres, sucursals, institucions d'inversió col·lectiva i altres formes d'inversió».
 • D-5B: «Declaració de desinversió espanyola en societats estrangeres, sucursals, institucions d'inversió col·lectiva i altres formes d'inversió».
 • D-7A: «Declaració d'inversió espanyola en béns immobles».
 • D-7B: «Declaració de desinversió espanyola en béns immobles».
 • D-8: «Memòria anual de la inversió espanyola en l'exterior».

L'emplenament de la declaració per mitjà d'AFORIX, no eximeix al declarant de la responsabilitat sobre la veracitat i exactitud de tota la informació continguda en la mateixa

A través d'AFORIX, es pot guardar i recuperar la informació continguda a les declaracions que s'emplenen, confeccionar plantilles amb aquelles dades que es repeteixin a diverses declaracions, i corregir fàcilment els errors detectats al mateix temps que el programa realitza validacions bàsiques per a un correcte emplenament.

AFORIX genera un document electrònic que, una vegada signat amb un certificat electrònic reconegut, es presenta a través d'internet.

Els documents signats electrònicament amb certificats reconeguts hauran de presentar-se telemàticament a través del procediment habilitat a aquest efecte a la pàgina d'Àrees d'interès de la Secretaria d'Estat de Comerç , accedint a la pestanya de “Inversions Exteriors”, una vegada aquí s'accedirà a l'opció “Declaracions d'inversions exteriors – Procediments - Presentació de les declaracions d'Inversions Exteriors (i-Aforix)

Pot contactar amb aforix.sscc@economia.gob.es en cas de:

 • existir qualsevol problema durant la instal·lació o durant l'execució normal de l'aplicació. En el menor temps possible, se li indicarà una alternativa a adoptar,o se li avisarà del moment en el qual es trobi disponible una actualització que corregeixi l'anomalia comunicada.
 • voler realitzar qualsevol consulta o suggeriment, que permeti un millor ús i aprofitament d'AFORIX i aconseguir un producte fiable, robust, àgil, útil i fàcil d'usar, que permeti oferir una millor qualitat en la seva relació amb l'Administració Pública.
 • voler comunicar qualsevol altra qüestió respecte a AFORIX