(AFORIX) Programa para o enchemento de Formularios de Investimentos Exteriores

Descargar AFORIX

AFORIX é o programa de axuda para o enchemento por medios informáticos de modelos de declaración de investimentos estranxeiros en España e investimentos españois no exterior e as súas liquidacións e a súa presentación ante o Rexistro de Investimentos do Ministerio de Economía, Comercio e Empresa, nos casos e prazos establecidos pola lexislación vixente.

Modelos a cubrir e presentar

 • DP-1: «Declaración previa de investimento estranxeiro procedente de xurisdicións non cooperativas en sociedades, sucursais, institucións de investimento colectivo e outras formas de investimento».
 • DP-2: «Declaración previa de investimento estranxeiro procedente de xurisdicións non cooperativas en bens inmobles».
 • D-1A: «Declaración de investimento estranxeiro en sociedades, sucursais, institucións de investimento colectivo e outras formas de investimento».
 • D-1B: «Declaración de desinversión estranxeira en sociedades, sucursais, institucións de investimento colectivo e outras formas de investimento».
 • D-2A: «Declaración de investimento estranxeiro en bens inmobles».
 • D-2B: «Declaración de desinversión estranxeira en bens inmobles».
 • D-4: «Memoria anual do investimento estranxeiro en España».
 • Investimentos españois no exterior. Consta dos seguintes modelos:
 • DP-3: «Declaración previa de investimento español en xurisdicións non cooperativas en sociedades, sucursais, institucións de investimento colectivo e outras formas de investimento».
 • DP-4: «Declaración previa de investimento español en xurisdicións non cooperativas en bens inmobles».
 • D-5A: «Declaración de investimento español en sociedades estranxeiras, sucursais, institucións de investimento colectivo e outras formas de investimento».
 • D-5B: «Declaración de desinversión española en sociedades estranxeiras, sucursais, institucións de investimento colectivo e outras formas de investimento».
 • D-7A: «Declaración de investimento español en bens inmobles».
 • D-7B: «Declaración de desinversión española en bens inmobles».
 • D-8: «Memoria anual do investimento español no exterior».

O enchemento da declaración por medio de AFORIX, non exime ao declarante da responsabilidade sobre a veracidade e exactitude de toda a información contida na mesma

A través de AFORIX, pódese gardar e recuperar a información contida nas declaracións que se cobren, confeccionar persoais con aqueles datos que se repitan en varias declaracións, e corrixir facilmente os erros detectados á vez que o programa realiza validacións básicas para un correcto enchemento.

AFORIX xera un documento electrónico que, unha vez asinado cun certificado electrónico recoñecido, preséntase a través de internet.

Os documentos asinados electronicamente con certificados recoñecidos deberán presentarse telematicamente a través do procedemento habilitado para o efecto na páxina de Áreas de interese da Secretaría de Estado de Comercio , accedendo á pestana de “Investimentos Exteriores”, unha vez aquí accederase á opción “Declaracións de investimentos exteriores – Procedementos - Presentación das declaracións de Investimentos Exteriores (e-Aforix)

Pode contactar con aforix.sscc@economia.gob.es en caso de:

 • existir calquera problema durante a instalación ou durante a execución normal da aplicación. No menor tempo posible, indicaráselle unha alternativa a adoptar,ou se lle avisará do momento no que se atope dispoñible unha actualización que corrixa a anomalía comunicada.
 • querer realizar calquera consulta ou suxestión, que permita un mellor uso e aproveitamento de AFORIX e conseguir un produto fiable, robusto, áxil, útil e fácil de usar, que permita ofrecer unha mellor calidade na súa relación coa Administración Pública.
 • querer comunicar calquera outra cuestión respecto de AFORIX