Punt Nacional de Contacte per a una Conducta Empresarial Responsable

El Punt Nacional de Contacte per a una Conducta Empresarial Responsable té per objectiu promocionar a Espanya el compliment de les Directrius de l'OCDE sobre Conducta Empresarial Responsable per a Empreses Multinacionals i gestionar els mecanismes de reclamació que estan establerts en elles.

Novetats

Actualització al juny de 2023 de les Línies Directrius de l'OCDE per a Empreses Multinacionals sobre Conducta Empresarial Responsable

Des de la seva adopció l'any 1976, les Línies Directrius s'han actualitzat contínuament per seguir sent adequades al seu propòsit a la llum dels desafiaments socials i el context canviant dels negocis internacionals. L'actualització de l'any 2023 reflecteix una dècada d'experiència des de la seva última revisió l'any 2011 i respon a prioritats socials, ambientals i tecnològiques urgents a les quals s'enfronten les societats i les empreses.

Les Línies Directrius actualitzades en 2023 es van publicar el 8 de juny en el context de la Reunió Ministerial del Consell de l'OCDE . Les actualitzacions més importants es resumeixen aquí.


Principals seccions: