Licitacións Internacionais Adxudicadas a Empresas Españolas

LICITACIÓNS INTERNACIONAIS ADXUDICADAS A EMPRESAS ESPAÑOLAS1

INFORME 2022

O informe analiza os datos relativos aos contratos correspondentes a licitacións internacionais nas que participaron empresas españolas e que foron adxudicados no ano 2022.

O importe total dos contratos obtidos en 2022 polas empresas españolas en licitacións internacionais (soas ou en consorcio) ascendeu a 70.620,19 millóns de euros, un 10% superior a 2021. O relevante desta cifra é que se superaron xa os importes previos á pandemia, tras a caída superior ao 20% ocorrida en 2020. Neste período, a contía media das licitacións adxudicadas a empresas españolas foi un 15% superior á do ano anterior, pasando de 97millóns de euros a 112 millóns de euros, aínda que o número de contratos foi menor, de 659 en 2021 a 630.

Desde un punto de vista xeográfico, este importe distribuíuse globalmente, destacando a crecente presenza das nosas empresas en mercados moi desenvolvidos e competitivos, como Norteamérica e Oceanía, consolidándose a tendencia crecente nos últimos anos e a penetración das empresas española nesta última rexión. A Unión Europea continúa sendo un dos nosos principais mercados e, aínda que perdeu peso relativo, segue representando preto do 25% do negocio español. Latinoamérica, pola súa banda, ha ido perdendo peso paulatinamente nos últimos anos, pero segue sendo relevante.

Por sectores,continúa destacando de forma clara o sector de Transporte e Infraestruturas, o que reflicte o dinamismo e elevado nivel tecnolóxico das empresas españolas neste campo, en postos líderes en xestión de infraestruturas de transporte a nivel global. Destaca tamén o incremento do sector Sanidade e Educación. Enerxías Renovables e Medio e Enerxía, excluídas renovables teñen tamén resultados destacables.

Canto ás licitacións realizadas polas Institucións Financeiras Multilaterais en 2022, o informe pon de relevo o importante incremento dos contratos adxudicados a empresas españolas en 2022 por Institucións Financeiras Multilaterais e o incremento da cota española, máis relevante aínda, se temos en conta que o importe total adxudicado polas Institucións Financeiras Multilaterais en todo o mundo decreceu en 2022 respecto ao ano anterior.

No informe recóllense tamén as licitacións gañadas por empresas españolas en compras de Nacións Unidas, que continuaron en 2022 a tendencia alcista dos últimos anos, alcanzando ademais en 2022 un número marca de empresas provedoras españolas a Nacións Unidas.

Por último, inclúese unha selección de contratos relevantes adxudicados ás empresas españolas en 2022, clasificados por rexións (sen importes, pola confidencialidade dalgúns deles)/deles). En liña co descrito previamente, destacan as adxudicacións a empresas españolas en Norteamérica e Oceanía no sector de Infraestruturas e transportes, con adxudicacións en proxectos tan relevantes como o metro de Toronto e o de Sidney, autoestradas, aeroporto de Nova York, fábricas de reciclaxe de baterías ou proxectos de enerxías renovable. Tamén na Unión Europea e no Reino Unido as empresas españolas foron adxudicatarias de contratos significativos no campo da enerxía, tratamento de residuos, infraestruturas e transporte e construción naval, entre outros. Tamén en Latinoamérica, as empresas españolas seguen tendo unha importante presenza, a pesar da perda relativa de peso, especialmente no sector das infraestruturas.

(1) Os datos baséanse en información facilitada pola Rede Exterior de Oficinas Económicas e Comerciais, a través da base de datos LICINT da Subdirección Xeral de Estratexia de Internacionalización. Tendo en conta que a participación nestas licitacións realízase con frecuencia en consorcio con outras empresas estranxeiras, a contía da contratación que corresponde á parte española en ocasións é difícil de obter, polo que os datos que aparecen no informe son estimativos e refírense ao importe total dos proxectos.

Informe 2022 Licitacións Internacionais [PDF] [7,34 MB]