Actualización da Estratexia de Internacionalización da Economía Española 2017-2027

A Estratexia de Internacionalización da Economía Española 2017-2027, xunto cos Plans de Acción bienais que a desenvolven, conforman a acción do goberno en apoio á internacionalización e recollen a aspiración de que as políticas de fomento da internacionalización sexan unha política de Estado.

O marco legal da Estratexia é a Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización, que fai referencia ao sistema de avaliación establecido co fin de asegurar a calidade e eficacia das actuacións de internacionalización.No marco deste sistema de avaliación publicouse o “Informe de Avaliación a medio camiño da Estratexia de Internacionalización da Economía Española 2017-2027” e, á luz das conclusións do este informe levouse a cabo esta “Actualización da Estratexia de Internacionalización da Economía Española 2017-2027”, co fin de introducir certos cambios na formulación inicial da Estratexia e na elaboración dos próximos Plans de Acción, para adaptalos á situación actual, moi diferente da existente no momento de deseñar a Estratexia, de forma que o sector exterior poida continuar sendo motor de crecemento económico e xerador de emprego no noso país.

Este documento recolle, como principais novidades, o establecemento de cinco principios reitores e cinco liñas de actuación.

Por unha banda, os principios reitores representan as directrices e valores que, cun marcado carácter trasversal, deben estar presentes en todas as accións dos próximos Plans de Acción:

  1. Coordinación.
  2. Sustentabilidade.
  3. Dixitalización.
  4. Igualdade de xénero.
  5. Seguridade económica.

Doutra banda, as liñas de actuación seguen a mesma liña dos eixos fixados inicialmente na Estratexia:

  1. Adaptación constante e innovadora ás necesidades das empresas.
  2. Factores de competitividade para a internacionalización: talento, marca e innovación.
  3. Foros internacionais e política comercial europea.
  4. Atracción de investimento estranxeiro de alto valor engadido.
  5. Intelixencia Económica.

O contido desta Actualización da Estratexia deberá ser tido en conta na elaboración dos próximos Plans de Acción que a desenvolven.

Actualización da Estratexia de Internacionalización da Economía Española 2017-2027.pdf