Plan de Acción para a Internacionalización da Economía Española 2021-22

O Plan de Acción para a Internacionalización da Economía Española 2021-22, aprobado polo Consello de Ministros o 11 de maio de 2021, conforma a acción do Goberno en apoio á internacionalización. Ten como obxectivo impulsar a internacionalización da economía española e situar ao sector exterior como alicerce da recuperación económica e xerador de emprego a través da mellora da competitividade e a maior presenza das empresas españolas no exterior.

Este Plan actualiza a análise da situación do sector exterior, tendo en conta a irrupción da pandemia da Covid-19 e o seu impacto nos fluxos comerciais, e define as medidas concretas que buscan incidir nos obxectivos sinalados e os 6 eixos de acción definidos na Estratexia de Internacionalización da Economía Española 2017-2027.

O Plan de Acción 2021-22 se focaliza nas seguintes liñas de actuación:

  • Aumentar a base de empresas españolas que exporten regularmente, promovendo maior acceso das PEMES aos mercados exteriores.
  • Diversificar os mercados de destino de exportación e investimento, buscando promover a implantación das nosas empresas en sectores estratéxicos.
  • Aumentar a resiliencia do tecido produtivo e exportador potenciando os instrumentos financeiros de apoio á internacionalización e accións de soporte con especial atención ás Pemes.
  • Reforzar as cadeas globais de valor nas que España está integrada, mediante a creación dun marco estable, baseado en regras, diversificando as fontes de oferta, abrindo novos mercados e desenvolvendo marcos cooperativos para un acceso a produtos críticos.
  • Promover a transformación dixital e o desenvolvemento sustentable entre as empresas internacionalizadas.

Plan de Acción para a Internacionalización da Economía Española 2021-2022 [PDF] [3.59 MB]

Resumo Executivo do Plan de Acción para a Internacionalización 2021-2022 [PDF] [8.18 MB]