Protección de Investimentos e Regulación

Os Acordos de Protección de Investimentos son tratados de natureza recíproca destinados a protexer os investimentos internacionais das empresas mediante a redución da incerteza política e xurídica no exterior.

O seu obxectivo é minimizar os riscos políticos e proporcionar unha maior seguridade xurídica ao investidor mediante o recoñecemento, polos dous países signatarios, de determinadas obrigas e garantías aos investimentos efectuados en ambos os países reciprocamente. A cobertura outorgada polos APPRI aplícase á fase do post-establecemento do investimento, unha vez que a mesma se realizou de conformidade coa lexislación do país receptor.

Actualmente, existen varios tipos de Acordos de Protección de Investimentos: Acordos asinados por España de forma bilateral, os Acordos de Protección e Promoción Recíproca de Investimentos (APPRIs). Acordos asinados por España como país membro da UE, os Acordos de Protección de Investimentos (APIs)  e outros tratados multilaterais.

Esta protección consolídase a través dunha serie de cláusulas

  • Os estándares obrigatorios de trato xusto e equitativo e trato nacional, que garanten un trato non discriminatorio dos activos estranxeiros. Baixo estes estándares, coa excepción dos privilexios concedidos a terceiros a través de procesos de integración económica rexional, dos convenios para evitar a dobre imposición e da lexislación fiscal interna, o investimento español recibirá un trato non menos favorable que a do investidor local. 
  • As medidas de expropiación, ou outras cuxos efectos sexan similares á expropiación, só poderán adoptarse de maneira non discriminatoria, por razóns de interese público e mediante o pago dunha indemnización pronta, adecuada e efectiva.
  • Dereito á libre transferencia do capital, beneficios e doutros pagos relacionados co investimento.
  • Garantía do cumprimento de obrigas contractuais contraídas polo Estado receptor do investimento co investidor.
  • Mecanismos para resolver, mediante arbitraxe internacional, as posibles controversias que puidesen xurdir entre investidores, e entre investidores e Estados.

No caso dos APIs, este mecanismo de resolución de disputas enmárcase no novo enfoque ICS (Investment Court System). O ICS tenta dotar de maiores garantías de transparencia, independencia e lexitimidade os procedementos de resolución de disputas investidor-Estado.

Os Acordos de Protección de Investimentos de última xeración inclúen disposicións sobre transparencia, Responsabilidade Social Corporativa (RSC), dereitos humanos e laborais, e protección ambiental, co fin de progresar nos dereitos sociais e cara ao obxectivo dunha economía sustentable.

Finalmente cabe destacar que, tanto os estándares de protección de investimentos como os mecanismos asociados para o seu cumprimento, están a ser obxecto dun intenso proceso de transformación. Así pois, España participa activamente nos diferentes foros onde se debate a reforma do sistema de arbitraxe de investimentos, entendendo que este debe ser un sistema coherente, previsible, imparcial, transparente e accesible a todas as empresas, incluídas as PEMES. 

Principais seccións:

Contacta connosco!

Formulario de Contacto