Análise das fontes de información para o coñecemento da internacionalización do sector servizos

Un dos trazos máis sobresalientes da evolución dos intercambios internacionais durante as últimas décadas foi o crecente protagonismo dos servizos non turísticos, ligado ao avance nas Cadeas Globais de Valor (CGVs) e á progresiva “servitización” das manufacturas. Paralelamente, os avances tecnolóxicos han facilitado a subministración transfronteiriza de servizos convertendo a este sector no compoñente máis dinámico do comercio internacional.

A medición do comercio de servizos é intrinsecamente máis difícil que a do comercio de mercadorías, dada a complexidade na definición de servizo, a súa gran heteroxeneidade e as dificultades de recollida de datos derivadas dos seus diversos modos de subministración.

Este estudo presenta as principais fontes de información dispoñibles para a análise da internacionalización dos servizos non turísticos. Céntrase prioritariamente nas estatísticas de comercio de servizos que permitan realizar estudos comparados coas principais economías do mundo e da nosa contorna xeográfica máis próximo, con especial interese na Unión Europea.

Análise das fontes de información para o coñecemento da internacionalización do sector servizos [PDF] [1.890 KB]

Fichas