Plan de Acción para a Internacionalización da Economía Española 2019-2020

O Plan de Acción para a Internacionalización da Economía Española 2019-2020, actualmente vixente, foi aprobado polo  acordo do Consello de Ministros do 29 de marzo de 2019.

Este plan enmárcase dentro da Estratexia para a Internacionalización da Economía Española 2017-27. Seguindo os principios de coherencia e coordinación  na actuación do Estado e de complementariedade co sector privado, seleccionáronse as medidas de apoio á internacionalización de maior impacto, permitindo así a adaptación da estratexia ás circunstancias cambiantes.

O Plan de Acción 2019-2020 parte dunha análise actualizada da situación do sector exterior e, a partir de aí, define as medidas concretas para alcanzar os obxectivos sinalados na estratexia, que quedan agrupadas ao redor do seis eixos  prioritarios  definidos na mesma.

As  medidas novas que recolle o Plan 2019-2020 buscan:

  1. A promoción dunha política comercial progresista e inclusiva, instando a que as negociacións comerciais no seo da Unión Europea teñan en conta capítulos ambiciosos en materia de desenvolvemento sustentable, comercio, xénero e PEMES de acordo con os obxectivos de Desenvolvemento Sustentable da Axenda 2030 e o Acordo de París de loita contra o cambio climático.
  2. A incorporación por parte da Secretaría de Estado de Comercio e os seus organismos dependentes da sustentabilidade como política transversal de todos os actores da administración relevantes en materia de internacionalización.
  3. Continuar favorecendo a diversificación dos mercados e sectores de destino das exportacións de bens e servizos españolas  fose da UE a través do exercicio PASE (Países con Actuación Sectorial Estratéxica), que supón un novo enfoque baseado no binomio sector-país.
  4. Afianzar a cultura orientada ao cliente, prestando servizos de promoción e información integrais, personalizados e de alto valor engadido por parte de ICEX España Exportación e Investimentos.
  5. Atraer investimentos estratéxicos de países e en sectores prioritarios.
  6. Modernizar os instrumentos de apoio financeiro oficial ás empresas no seu proceso de internacionalización.
  7. Incrementar o valor engadido das nosas exportacións.

Plan de Acción para a Internacionalización da Economía Española 2019-2020 [PDF] [3.17 MB]