Estudo de impacto económico do Brexit

A Secretaría de Estado de Comercio encargou un estudo que analizase en profundidade os posibles efectos do Brexit na economía española. Para iso, os autores utilizaron un modelo de equilibrio xeral computable capaz de capturar os impactos directos e indirectos do Brexit sobre un amplo número de sectores produtivos de bens e servizos.

Ante o elevado nivel de incerteza sobre o acordo, consideráronse catro escenarios distintos. En todos eles, o Brexit tería consecuencias negativas para o PIB e o emprego en España, así como para o comercio e o investimento estranxeiro directa que a economía española emite e recibe. A saída do Reino Unido suporá a aparición de trabas aos fluxos tanto comerciais como de investimento directo, de maior ou menor intensidade segundo o escenario considerado, e terá efectos negativos sobre as principais variables económicas.

A caída do PIB oscilaría entre o -0,64%, no escenario máis negativo de saída sen acordo, e o -0,32%, nun Brexit brando. O estudo destaca que o impacto do Brexit viría explicado fundamentalmente polo aumento previsto das barreiras non arancelarias e das barreiras ao investimento directo, mentres que o efecto das barreiras arancelarias sería menor. Cabe sinalar que os resultados aos que chega o estudo son consistentes coas estimacións doutros estudos previos. A contracción que experimentaría a economía española sería similar á do resto da Unión Europea, pero, moi inferior á que se produciría no Reino Unido, que perdería o seu acceso preferente a un enorme mercado.

O estudo mostra que o impacto do Brexit sobre os distintos sectores de actividade sería heteroxéneo e algúns sectores concretos sufrirían un shock máis intenso. A análise cuantifica o impacto sobre produción, exportacións e importacións de 22 sectores.

Ao interpretar os resultados, é importante ter en conta que as cifras do estudo son unha boa aproximación ao impacto previsible, pero deben ser tomadas con cautela, especialmente ao nivel máis desagregado, xa que todo modelo apóiase en supostos que simplifican notablemente a realidade económica.

As estimacións deste estudo realizáronse en febreiro de 2020, antes de que se coñecese o elevado impacto económico da Covid-19. Os seus resultados continúan, en xeral, sendo válidos, pero perderían validez se a actual crise provoca cambios significativos e duradeiros na nosa estrutura económica e os nosos fluxos comerciais e de investimento.

Estudo de impacto económico do Brexit